Характеристика основних понять проблеми

Сторінка 1

Дослідження патріотизму подається в українські педагогічній літературі з позиції соціальної діяльності, формування українських традицій, патріотичних почуттів (Р.А. Артицишевський, Т.Б. Бакка, І.Д. Бех, І.М. Гейко, О.М. Петерич, О.В. Сухомлинський, К. Чорна та інші). Нині в Україні завершується впровадження в життя проекту "Громадянська освіта - Україна”, який фінансований програмою Європейського Союзу для України. Зміст цього проекту полягає в тому, щоб усі діти віком від 3 до 18 років зростали успішними учнями, впевненими людьми, відповідальними громадянами, готовими бути повноцінними членами суспільства зараз і в майбутньому. Безумовно представлений проект та розроблена программа з формування громадянськості мають культорологічну та педагогічну цінність.

Проте час минає, і динаміка ціннісних орієнтацій змінюється, що стає певною детермінантою для науковців у пошуку нових засобів та прийомів формування особистості. Якщо звернутися до показника сформованості громадянськості школярів, то зазвичай прийнято визначати такі показники, як національна самосвідомість, патріотизм, гуманізм, толерантність, самоактивність, інтеркультурність, правосвідомість, позитивне ставлення до праці.

Національна самосвідомість - це особиста ідентифікація із своєю нацією, віра в духовні сили та майбутнє; воля до праці на користь народу; усвідомлення моральних та культурних цінностей, знання історії, звичаїв, обрядів, символіки: система вчинків, які мотивуються любов’ю, вірою, волею, осмисленням відповідальності перед своєю нацією.

Національна культура - це усвідомлене, благородне ставлення до свого народу, при якому інтереси нації свідомо ставляться вище власних. Вона включає почуття відповідальності за долю народу, відчуття зв’язку людини з духом нації.

Патріотизм виявляється в любові до свого народу, повазі до українських звичаїв і обрядів, відчутті своєї належності до Батьківщини, усвідомленні спільності власної долі з її долею, досконалому володінні рідною мовою.

Якщо взяти до уваги, що сучасні соціологи розрізняють два види патріотизму: конституційний, тобто визнання особистістю найсуттєвішим для себе дотримання комплексу принципів, закладених у законах держави, і етнонаціональний, як зорієнтований саме на суспільно-моральні і природні почуття прив’язаності до своєї землі, звичаїв діяльної відповідальності за добро і долю Батьківщини, то ідеалом звичайно було системне поєднання цих понять і формування сучасного патріота, як конституційного етнопатріота з чуттям приналежності до єдиної планетарної родини. У цьому контексті вагомого значення набуває формування в учнів почуття багатоаспектної відповідальності, адже суспільство, в якому вони існують є синтезом різних культур. Тому важливого значення набуває виховання патріотизму в полікультурному суспільстві.

Полікультурне суспільство - це суспільство, яке поєднує в собі культуру різноманітних народів, що його населяють. Про національне виховання школярів, як поняття, що охоплює інтереси нації, в умовах полікультурного суспільства писала С.Ф. Русова: "Національне виховання забезпечує кожній нації найширшу демократизацію освіти, коли його творчі сили дадуть оригінальні самобутні скарби задля вселюдського поступу: воно через пошану до свого народу виховає в дітях пошану до других народів і тим приведе нас не до вузького відокремлення, а до широкого єднання й світового порозуміння між народами і націями”.

Патріотичне виховання, як один із напрямів національного, включає в себе такі основні види виховання: політичне, суспільне, моральне виховання.

Політичне виховання - це процес цілеспрямованого та систематичного впливу на політичну свідомість та політичну поведінку громадян з метою формування в них певних політичних якостей. Головне завдання політичного виховання - укорінювати у свідомості та поведінці людини пануючих в даній системі політичних цінностей, норм, орієнтацій та зразків, розповсюджувати певний тип політичної культури. Політичне виховання містить два компоненти: раціональний та емоційний.

Суспільне виховання - виховання, яке спрямоване на забезпечення гармонії суспільних і особистих інтересів, балансу між відповідальністю суспільства перед особистістю і особистості перед суспільством шляхом безпосередніх людських відносин.

Моральне виховання - виховна діяльність школи і сім'ї, що має на меті формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі, участь у практичній діяльності. Результати морального виховання характеризуються такими поняттями: мораль, моральність, моральна свідомість, моральні переконання, моральні почуття, моральні звички і моральна спрямованість.

Американський психолог В. Франкл, аналізуючи смисл життя особистості, виокремлює три універсальні, константні базові цінності людського буття - духовність, свободу і відповідальність. Остання розглядається ним передусім, як зобов’язання людини реалізувати унікальний сенс власного життя, а інстанція, перед якою людина несе за це відповідальність - совість. Висуваючи на перший план особистісний смисл відповідальності, вчений однак не ігнорує й необхідності її орієнтації на суспільство та на благо.

Страницы: 1 2 3 4 5

Актуально про педагогіку:

Ідеали і цінності національного виховання
Національне виховання — це створена упродовж віків самим народом система поглядів, переконань, ідей, ідеалів, традицій, звичаїв, покликаних формувати світоглядну свідомість та ціннісні орієнтації молоді, передавати їй соціальний досвід, надбання попередніх поколінь. Науково обґрунтоване, правильно ...

Сутність базових понять дослідження
Еволюція людства - це процес розвитку наукових, загальнокультурних, освітніх знань, які отримують люди завдяки певній системі освіти. В усі часи і для всіх народів актуальною була проблема виховання підростаючого покоління. Насамперед, формування свідомості та самосвідомості особистості. Спробуємо ...

Діагностика рівня розвитку логічного мислення дітей молодшого шкільного віку
Дослідження розвитку логічного мислення проводилося на базі 2-В класу Гімназії №31 м.Черкас. Кількість респондентів 30 осіб (учні 7-8 років, з них 8 дівчаток та 22 хлопчика). Діагностична програма, метою якої було діагностика рівня розвитку логічного мислення включала в себе такі методики: Методика ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com