Міжпредметні зв’язки соціальної педагогіки з педагогікою, соціологією і культурологією

Статті і корисна інформація » Розвиток соціальної педагогіки в соціокультурному контексті » Міжпредметні зв’язки соціальної педагогіки з педагогікою, соціологією і культурологією

Сторінка 6

На нашу думку, таке “маскування” соціальної роботи під соціальну педагогіку ще більше заважає розвитку останньої, ніж “відкрите” її невизнання соціальними працівниками і деякими педагогами-фундаменталістами, оскільки недосвідченим молодим науковцям та практикам важко виявити таку підміну і вони зовсім перестають розрізняти ці навчальні дисципліни і окремі галузі науково-практичної діяльності, що негативно відбивається на формуванні іміджу соціальної педагогіки в суспільстві. Навіть у Росії, де вона мала неабияку популярність, наприклад, Г.Штінова відзначає падіння престижу не лише професії соціального педагога, але навіть соціальної педагогіки загалом.

Л. та М.Бєляєви, як і М.Галагузова, представники єкатеринбурзької школи соціальної педагогіки, найрішучіше висловлюються на користь соціальної роботи. На їх погляд, соціальна робота має своїм об’єктом всі три підсистеми виробництва людини: відтворення безпосереднього життя, відтворення чужого життя і соціально-педагогічну підсистему. При цьому фахівці занепокоєні більш пошуком відмінностей у соціально-педагогічній діяльності та педагогічній, ніж спільного в них. Так, за Бєляєвими, соціально-педагогічна діяльність не має статусу загальності, їй притаманний ситуативний характер, не є програмно-нормативною, але здійснюється у відкритому соціальному просторі .

Н.Бурая теж розглядає соціальну педагогіку як складову соціальної роботи і вміщує історію становлення та головні тенденції сучасного розвитку соціальної педагогіки у розділ “Міжнародний досвід соціальної роботи” навчального посібника “Соціальна робота” .

Невизначеність сутності соціальної педагогіки, при розмежуванні суміжних з нею наук, призводить до необгрунтованого “привласнення” ними її предмета. Наприклад, В.Болгаріна, виокремлюючи об’єкт педагогічної соціології, на наш погляд, помилково робить висновок про те що, саме “конкретна соціально-педагогічна система, … власне і є об’єктом дослідження” цієї галузі соціології. Вважаємо, що це непорозуміння виникло на термінологічному грунті, оскільки В.Болгаріна мала на увазі “вивчення “внутрішніх” соціокультурних процесів системи освіти”, отже, “педагогічна система суспільства” є об’єктом соціологічного моніторингу педагогічної соціології. Проте аналіз публікацій Ю.Гапона переконує, що позиція, висловлена В.Болгаріною, на його погляд, не є помилкою. Він також зазначає, що до структури педагогічної соціології “слід віднести, крім загальної педагогічної соціології, … соціально-педагогічні дослідження”. Його ставлення до соціальної педагогіки як до частини педагогічної соціології підтверджується і підміною соціального педагога практичним соціологом (“В школу прийшов соціальний педагог – практичний соціолог у сфері педагогічної діяльності”) і впевненість у тому, що соціальна педагогіка “дивиться на виховний процес очима соціології”. Можливо, саме причетність Ю.Гапона до педагогічних соціологів заважає йому припуститися думки, що, може, соціальна педагогіка (оскільки вона саме педагогіка) дивиться на соціум з позиції виховання. Така суперечливість у поглядах на соціальну педагогіку заважає її становленню, отже, її цілеспрямованому використанню в оновленні та відтворенні культури, розвитку суспільства.

Те саме стосується і взаємин соціальної педагогіки з соціологією виховання, оскільки деякі фахівці їх ототожнюють, то з’явилося навіть поняття “соціологія соціального виховання – дослідження соціалізації як контексту соціального виховання та соціального виховання як складової частини соціалізації… Одержані знання в цілому є основою пошуку шляхів інтеграції виховних сил суспільства”. Це визначення, на нашу думку, значною мірою запозичене з трактування “соціальної педагогіки” В.Сємьонова та Б.Алмазова, крім того даний термін практично не зустрічається в соціологічних словниках, довідниках, навчальних посібниках. Напевно, тому, що соціологи завжди розглядають виховання лише з соціальної точки зору і його соціальну складову, як, до речі, і соціальні педагоги, саме тому вони й є суміжними галузями, але різних наук – соціології та педагогіки. Отже, і різниця між соціологією виховання та соціальною педагогікою полягає у специфіці їх базових галузей наук. При всій пошані до поважного складу авторів вітчизняного навчального посібника “Соціологія. Наука про суспільство”, вважаємо не зовсім адекватним визначення “соціології виховання” – “формування особистості як конкретного носія соціальності з певними світоглядними, моральними, естетичними настановами та життєвими спрямуваннями в результаті виховання як цілеспрямованої діяльності суспільства”. Специфіка соціології досить чітко висловлена Т.Парсонсом: “Соціологи відносять себе переважно до представників однієї з “чисто” інтелектуальних дисциплін на відміну від таких прикладних галузей, як робота з вдосконалення соціальних умов та освіта”, отже, соціологія виховання ніщо не має “формувати”, зокрема особистість. За Т.Парсонсом, “предметом соціологічного аналізу є інституціональний аспект соціальної дії”, тобто соціологія виховання скоріше має здійснювати моніторинг виховання як соціального явища. З цієї точки зору, наближеним до суті є, наведене колективом авторів, поняття У.Сміта: “соціологія виховання визначається як наука, котра застосовує теорію, методи і принципи соціології для вивчення проблем теорії і практики виховання”. Майже аналогічним даному є трактування “Соціолого-педагогічного словника”: “Соціологія виховання – соціологічна дисципліна, предметом якої є виховання як суспільний процес, роль соціальних інститутів (родини, системи освіти, засобів масової інформації та ін.), а також соціального макро- і мікросередовища в цьому процесі (Е.Дюркгейм)”. Загалом цьому не суперечать і автори посібника “Соціологія. Наука про суспільство”, розкриваючи зміст завдань соціології виховання: узагальнення вимог суспільства до індивіда, створення ідеальної моделі особистості; визначення факторів соціального мікросередовища, що впливають на становлення та розвиток особистості; дослідження ролі виховання в політико-ідеологічному, соціально-економічному і культурному відтворенні суспільства. Завдання ж соціальної педагогіки полягає в регулюванні процесу соціального виховання в суспільстві через науково обгрунтовані територіальні, регіональні, загальносуспільні соціально-педагогічні технології розвитку соціальності людини, групи, соціуму загалом. Вона спрямована не на виявлення та аналіз (соціологія), а на зміцнення та координацію позитивного виховного впливу соціалізуючих факторів, на мінімізацію їх негативної дії на розвиток соціальності соціальних суб’єктів, на реалізацію інтеграції виховних сил соціуму. Отже, соціальна педагогіка має активно-перетворювальний (педагогічний) характер, хоча вона і грунтується на результатах дослідження соціології, і є прикладною галуззю стосовно інших суспільних наук.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Актуально про педагогіку:

Поняття про усне мовлення. Психологічні та лінгвістичні особливості усного мовлення
Усне мовлення забезпечує усне спілкування іноземною мовою в діалогічній формі та в монологічній. Спілкуючись рідною мовою, мовець думає лише про те, що сказати і в якій послідовності. Окремі операції процесу породження мовленнєвого висловлювання непомітні, оскільки вони всі автоматизовані і здійсню ...

Проблема організації самостійної роботи учнів у психолого-педагогічній літературі
Самостійність учнів у навчанні є найважливішою передумовою повноцінного оволодіння знаннями, уміннями і навичками. Часто і правильно застосовувана самостійна робота розвиває довільну увагу дітей, виробляє у них здатність міркувати, запобігає формалізму в знаннях і взагалі формує самостійність як ри ...

Соціальна ситуація розвитку молодшого школяра
Початок шкільного навчання знаменує собою зміну способу життя дитини. Це принципово нова соціальна ситуація розвитку особистості. Перехід до шкільного життя пов'язаний зі зміною провідної діяльності з ігрової на навчальну. Дитина починає усвідомлювати, що вона виконує суспільно важливу діяльність — ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com