Дидактичні умови формування в молодших школярів досвіду пошукової діяльності

Статті і корисна інформація » Організація самостійної роботи на уроках рідної мови як засіб особистісного зростання » Дидактичні умови формування в молодших школярів досвіду пошукової діяльності

Сторінка 3

Для самостійної роботи потрібно пропонувати такі завдання, виконання яких не допускає дії за готовими рецептами й шаблонами, а вимагає застосування знань у новій ситуації. Тільки в цьому випадку самостійна робота сприяє формуванню ініціативи й пізнавальних здібностей учнів.

В організації самостійної роботи необхідно враховувати, що для оволодіння знаннями, уміннями й навичками різним учням потрібен різний час. Здійснювати це можна шляхом диференційованого підходу до учнів.

Завдання, запропоновані для самостійної роботи, мають викликати інтерес в учнів. Він досягається новизною висунутих завдань, незвичайністю їхнього змісту, розкриттям перед учнями практичного завдання запропонованої задачі або методу, яким потрібно оволодіти. Учні завжди виявляють велику цікавість до самостійних робіт, у процесі виконання яких вони досліджують предмети і явища, «відкривають» нові методи рішення задач.

Самостійну роботу учнів необхідно й систематично включати в навчальний процес. Тільки за цієї умови в них будуть вироблятися тверді вміння й навички. Результати роботи в цій справі виявляються більш суттєвими, коли прищепленням навичок самостійної роботи у школярів займається весь колектив учителів, на заняттях з усіх предметів, тобто робота всього педагогічного колективу посилює ефективність даної методики.

Під час організації самостійної роботи необхідно розумово поєднувати виклад матеріалу вчителем із самостійною роботою учнів з отримання знань, умінь і навичок. У цій справі потрібно слідкувати за обсягом роботи: зайве захоплення самостійною роботою може сповільнити темпи вивчення програмного матеріалу, темпи просування учнів уперед у пізнанні нового.

Під час виконання учнями самостійних робіт будь-якого виду керівна роль має належати вчителеві. Учитель продумує систему самостійних робіт, їхнє планомірне включення в навчальний процес. Він вимагає мету, зміст і обсяг кожної самостійної роботи, її місце на уроці, методи навчання різних видів самостійної роботи. Він навчає учнів методів самоконтролю і здійснює контроль за її якістю, вивчає індивідуальні особливості учнів і враховує їх під час організації самостійної роботи.

Процес розвитку людини складний і різноманітний. Це пояснюється не тільки інтегративністю і багатомірністю самої якості, але і іншими причинами. Головними з них є вікові та індивідуальні можливості дитини, педагогічні, соціальні умови. Прийнято вважати, що з часом накопичення знань і умінь пропорційно збільшується і самостійність учня. Але з розвитком інших його компонентів (мотивів, волі) все розуміється складніше. На цій підставі виникає потреба у встановленні рівнів самостійності. Залежно від того, як учень уміє користуватися отриманими знаннями, Л.В. Жарова виділяє три рівні самостійності: копіювальний, відтворювальний і творчий. Але, споглядаючи різноманітну кількість критеріїв, які існують нині, можна виділити ширші рівні самостійності: наслідувально-пасивний (низький), активно-пошуковий (середній), інтенсивно-творчий (високий). Розкриємо короткий зміст кожного рівня.

Низький рівень. Учень може виконувати дії за зразком (копіювання). Це – наслідування. Цінність такої самостійної роботи буде залежати від того, які приклади для наслідування буде отримувати учень. Активність виявляється рідко, відповідальність частіше стимулюється зовнішнім контролем.

Середній рівень (активно-пошуковий) – це вільне застосування знань в знайомій, стандартній ситуації. Виявляється інтерпретуюча активність. Успішно здійснюється взаємоконтроль і самоконтроль, але переважно після закінчення роботи. Сам же процес діяльності контролюється слабо.

Високий рівень (інтенсивно-творчий). Учні успішно використовують знання у новій, нестандартній ситуації, тобто спостерігається явище переносу. В учнів, які мають високий рівень самостійності, може бути добре виражена незвичайність мислення, вміння використовувати різні засоби навчання. Виявляється висока відповідальність за підсумки індивідуальної і колективної праці.

Ідеї Л.В. Жарової підтримує у своїх працях інший педагог – А.К. Громцева. Вона також розглядає три рівні самоосвіти, але не дає їм конкретного визначення.

Перший рівень, найнижчий рівень самоосвіти, характеризується тим, що формування пізнавальних інтересів змушує учня залучатися до читання того чи іншого підручника, перегляду телепередачі. Це несистематична, часто випадкова діяльність, яка спрямована на задоволення ще не стійкої зацікавленості.

Другий рівень. На цьому рівні самоосвітня діяльність перетворюється у відносно самостійну діяльність учня, яка має свою мету та завдання, свій зміст та організацію. Частіше за все на цьому етапі діяльність розуміється як засіб реалізації ідеалів, як засіб вирішення життєвих планів особистості.

Страницы: 1 2 3 4

Актуально про педагогіку:

Шляхи профілактики підліткової вагітності в умовах загальноосвітньої школи
Статеве виховання підлітків важливий аспект у всебічноому розвитку дитини. Завданням школи є - закласти основи, розставити деякі загальнозначущі орієнтири, уникаючи безтактності та нав'язливості, не надаючи цій сфері виховання надмірно випереджального характеру, але разом із тим з оглядом на особли ...

Беседа с родителями - Стоит ли идти за Клинским
Массированная реклама пива привела к тому, что многие к нему стали относиться, как к лимонаду, совершенно забывая о том, что это алкогольный напиток и злоупотребление им может привести к развитию тяжелой хронической болезни — алкоголизму. Это заболевание определяется патологическим влечением к алко ...

Психолого-педагогічна характеристика підліткового віку
Щоб орієнтуватися в даній темі, необхідно дати визначення таким основним поняттям як, реабілітація, педагогічна робота, реабілітаційно-педагогічна робота, технологія, підлітки, поведінка, девіантна поведінка, девіант, дезадаптований, підлітки девіантної поведінки. Отже, як науковий термін реабіліта ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com