Характеристика закономірностей та принципів виховання, її реалізація у сучасній школі

Статті і корисна інформація » Принципи виховання та їх реалізація в сучасній школі » Характеристика закономірностей та принципів виховання, її реалізація у сучасній школі

Сторінка 3

З цим принципом тісно переплітається принцип безперервності виховання. Він полягає у цілісності і наступності виховного процесу, органічному поєднанні навчально-виховного і виховного факторів, підпорядкуванню змісту навчання і виховання формування всесторонньо розвиненої особистості.

Принцип відповідності виховання індивідуальним особливостям учнів - спрямовує на врахування у виховній практиці психологічних, психічних властивостей особистості, її моральних, фізичних, фізіологічних якостей, матеріальних потреб, духовних запитів тощо. Він орієнтує на налагодження педагогом стосунків з кожним учнем, відділення чи групи з врахуванням його етнічного походження, нахилів, здібностей, релігійних переконань тощо.

Інтегративність виховання пояснюється як дотримання у виховному процесі єдності педагогічних вимог сучасної школи, сім'ї та громадськості. Цей принцип спрямовує на взаєморозуміння, взаємопідтримку, взаємодопомогу у стосунках між педагогами навчального закладу, сім'ями і громадськими організаціями, громадою в цілому для підкріплення процесу становлення і утвердження позитивних якостей особистості, підвищення спільними зусиллями якості виховного впливу на учнів.

Принцип поєднання цілеспрямованої виховної діяльності з ініціативою учнів орієнтує на подолання бар'єру між педагогом і вихованцями через виваженість його рішень, підходів до розв'язання назрілих у молодіжному колективі проблем, взаємодію у необхідні життєві моменти, належне сприйняття і оцінку ініціативних проявів учнів. Принцип базується на виявленні побажань, пропозицій учнів і включення їх у сферу запланованих виховних заходів. Він передбачає відпрацювання педагогом такого стилю взаємин, який не придушує, а збуджує сили вихованців, розвиває їх самостійність та ініціативу.

Попередньо охарактеризований принцип перекликається з принципом гуманізації виховання у практичній діяльності педагогів сучасної школи. Він проявляється у "світогляді, пройнятому любов'ю до людей, повагою людської гідності, піклуванні про добро", зичливому ставленні до вихованців, застосуванні найдоцільніших засобів впливу на них, підтримці їх ідей, допомозі в організації творчої навчальної, науково-пошукової, громадської роботи, створенні умов для формування кращих якостей і здібностей молоді тощо. Гуманізація виховання передбачає наповнення виховного процесу благородними ідеями, спрямованими на розвиток у молодих людей природних задатків, щирості, людяності, доброзичливості, милосердя, уможливлення здійснення ними щонайглибшого самопізнання та самореалізації.

Принцип зв'язку виховання з життям базується на виробленні педагогом цілеспрямованого курсу на забезпечення формування у молоді навиків пошуку сфери застосування своїх знань, інформації про найістотніші суспільні процеси. Він є постійно актуальним і необхідним для усвідомлення учнями своєї ролі у повсякденному та подальшому житті. Крім того, спрямування названого принципу визначається повсякденною необхідністю орієнтуватись у потоці інформації, суттєвих подій і явищ, що створює їх особливу залежність від усього оточуючого. Принцип зв'язку виховання з життям передбачає врахування у виховному процесі особливостей суспільно-політичного, економічного, традиційного укладу життя в регіоні.

Означені принципи виховання у сучасній школі не є взагалі вичерпаними. З часом з'являються нові ідеї, які звертають увагу на необхідність застосування інших або нових принципів. Справедливо зазначають сучасні вчені про те, що "виховання й розвиток - єдині".

Зміст виховання - це те, що випливає із багатства суспільно-історичного досвіду, вартостей культури і використовується для потреб виховного процесу, тобто це система цінностей світової і національної культури, яку учні повинні засвоїти, зберегти і розвинути відповідно до поставленої мети і завдань виховання.

Зміст роботи педагога полягає у пошукові спільно з вихованцями кращих зразків культури; організації різних видів спільної діяльності (пізнавальної, суспільно корисної, трудової, художньої, декоративно-прикладної, правової, екологічної, туристсько-краєзнавчої, фізкультурно-спортивної та ін.), яка включає кожного учня в активну взаємодію із сучасною культурою.

У процесі спільної діяльності і спілкування вартості культури пізнаються, освоюються, засвоюються і присвоюються особистістю. Так, навчаючись, учень пізнає, відкриває вивчає істину; працюючи, він зберігає, удосконалює, малюючи, - набуває уміння малювати; виявляючи милосердя, - стає милосердним, займаючись фізичною культурою, - зміцнює й удосконалює своє тіло, переборюючи труднощі, стає мужнім тощо. Діяльність дозволяє проникнути в глибину процесу, явища, образу, оцінити їх значення з позицій людського життя, наповнити власне життя здобутками культури. Інтелектуальний, трудовий, моральний, естетичний, фізичний розвиток завжди є новоутворенням в особистісній структурі, яке з'являється у процесі активної діяльності особистості, що спрямована на конкретний об'єкт: книгу, навчально-дослідну ділянку, шкільне поле, малюнок, здоров'я, національне багатство і под.

Страницы: 1 2 3 4

Актуально про педагогіку:

Порівняльний аналіз результатів після розвиваючих ігор
Для визначення статистичної різниці між двома зрізами був використаний Т-критерій Стьюдента. За результатами ,що ми отримали, була виявлена не значима різниця. Це говорить про те, що заняття , які проводились на протязі двох неділь не значимо вплинули на розвиток уяви дошкільнят. І тому можна сказа ...

Самооцінка особи
Пізнання саме себе - природна потреба людини. Від того, наскільки правильно він оцінює свою особу, залежить дуже багато що: характер, відчуття, відношення до тих, що оточують і так далі Немає необхідності доводити, що для дитяти прагнення знайти відповідь на питання: "Хто я такий?" можна ...

Гетерогенні тести
Гетерогенний тест являє собою систему завдань зростаючої складності, специфічної форми і визначеного змісту - система, створена з метою об'єктивного, якісного, і ефективного методу оцінки структури і виміри рівня підготовленості по декількох навчальних дисциплінах. Нерідко в такі тести включаються ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com