Постановка експерименту та результати експериментального навчання

Статті і корисна інформація » Педагогічні умови формування уявлення про закон пропозиції » Постановка експерименту та результати експериментального навчання

Сторінка 1

У ході педагогічного експерименту, що проводився в три етапи була проаналізована поетапна послідовність дій викладача училищ щодо використання відповідних методів , форм і прийомів навчання, з’ясовано і обґрунтовано оптимальні педагогічні умови формування уявлення про закон пропозиції у процесі вивчення основ економіки у професійно-технічному училищі.

Експериментально − дослідну роботу можна поділити на три етапи: консультувальний, пошуковий і формувальний.

На першому, консультувальному етапі вивчалась та аналізувалась психолого − педагогічна література з проблемами дослідження, визначалися підходи до розв’язання поставлених задач, формулювалася робоча гіпотеза.

На другому, пошуковому, етапі на підставі діагностики стану досліджуваної проблеми в теорії і практиці навчання економіки створювалася система різнорівневих задач та розроблялися методичні рекомендації до педагогічних умов формування уявлення про ринковий механізм у процесі вивчення основ економіки у професійно-технічному училищі і матеріали до формувального експерименту.

На третьому, формувальному етапі, проводилася дослідно-експериментальна робота. Для проведення експериментальної роботи було обрано дві групи: експериментальна і контрольна.

Саме формувальний експеримент передбачав три етапи: підготовчий,основний і заключний.

На підготовному етапі, перед проведенням експерименту. Здійснюється діагностування рівня знань учнів в обох групах. Для цього була проведена самостійна робота з основ економіки. За даними показниками самостійної роботи було встановлено, що на початку експерименту рівень сформованості знань школярів був майже однаковим: найменша кількість респондентів мала середній рівень знань, найбільша – низький рівень. Було здійснено підготовку до експериментальної роботи.

Основний етап формувального експерименту передбачав впровадження в навчання (експериментальної групи) нових методів, форм та прийомів навчання, що сприяли б кращому засвоєнню навчального матеріалу з основ економіки. Перевірялася їх ефективність та вплив на краще засвоювання учнями нового матеріалу з основ економіки. Коригувався зміст та форми проведення методів навчання, здійснювалися узагальнення і систематизація.

Під час заключного етапу формувального експерименту здійснювалася обробка результатів експериментальної роботи, їх статистична оцінка та оформлення магістерської роботи.

На пошуковому етапі експериментального дослідження було проаналізовано і виділено зміст, засоби прийоми і форми організації навчальної діяльності учнів з основ економіки. Цей етап експерименту допоміг з’ясувати і обґрунтувати оптимальні педагогічні умови формування уявлення про ринковий механізм у процесі вивчення основ економіки.

Початковою точкою застосування розробленої методики є рівні сформованості в учнів знань з основ економіки.

Озброєння школярів необхідними знаннями і вміння засвоювати новий матеріал сприяло формуванню у них навичок орієнтування в новому матеріалі і його застосування.

Щоб оцінити засвоєння знань за допомогою різних форм та методів подання нового матеріалу із основ економіки, в процесі експериментального навчання було запропоновано дві схеми проведення пари із основ економіки на одну й ту ж тему але із використанням різних методів та способів організації навчання. Таким чином можна було побачити усі педагогічні умови у формуванні нових знань та уявлень.

Для визначення рівня сформованості нових уявлень про ринковий механізм ми виходили з того, що нові вміння і знання є дуже важливими і не замінними у діяльності будь-якого фахівця, і визначалися як сукупність чітких знань з даної теми.

Страницы: 1 2 3

Актуально про педагогіку:

Інтерактивні вправи у навчанні аудіювання
Відповідно до глобальної мети навчання іноземної мови сьогодні – підготувати учнів до здійснення міжособистісного міжкультурного спілкування – та вимог нової програми, аудіювання має носити комунікативний характер [Бим; Калініна, 19; Ніколаєва; Пассов; Шатілов; Щукин]. Як зробити процес навчання ау ...

Дистанційна система освіти
Трансформаційні процеси в освіті у ХХІ столітті взаємопов'язані з динамікою соціально-економічних, індустріально-технологічних і матеріально-технічних перетворень. Саме за таких умов особливо важливим є визначення стратегічних напрямів наукового пошуку – балансу групового й індивідуального навчання ...

Підсумки експериментального дослідження
Наступний етап нашого дослідження - перевірка ефективності організації та проведення спостережень учнів 2 класу в процесі формування природничих знань молодших школярів - був спрямований на доведення припущення, що лише шляхом систематичних спостережень і накопичення учнями фактичного матеріалу із ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com