План-конспекту уроку за темою «Організація і структура механічного цеху промислового підприємства»

Статті і корисна інформація » Методика організації навчання учнів на уроках технічної праці на матеріалі вивчення теми «Екскурсії на підприємство» » План-конспекту уроку за темою «Організація і структура механічного цеху промислового підприємства»

Сторінка 2

На наступному занятті у шкіль­ній майстерні проходить підведен­ня підсумків екскурсії. Учні здають письмові звіти, обговорюють їх, від­повідають на додаткові запитання вчителя. Вчитель оголошує оцінки за урок-екскурсію.

Велике значення в проведенні профорієнтаційної роботи мають

олімпіади з трудового навчання, які проводяться в шкільних майстер­нях для учнів 5 — 9 класів. На таких олімпіадах здійснюється масовий огляд досягнень учнів в їхній тру­довій політехнічній підготовці. Во­ни активізують пізнавальну діяль­ність учнів на уроках і позаурочний час, поглиблюючи їхні знання, вдо­сконалюючи вміння та навички як загально технічного і загально трудового, так і спеціального характе­ру, розвивають у них професійні ін­тереси і творче ставлення до праці. Слід відмітити, що такі олімпіади можна розглядати як одну із форм профорієнтаційної роботи з вихо­вання в учнів інтересу до масових професій.

Певну роль у проведенні проф­орієнтаційної роботи відіграють за­соби наочної агітації та інформації в навчальних майстернях школи. Це можуть бути стенди, плакати, ло­зунги, різноманітні виставки: вітри­ни, альбоми, стінні газети тощо. Стенди, які відображають досягнен­ня нашої країни в галузі науки, тех­ніки та виробництва, під заголовка­ми «Наука і техніка в епоху НТП», «Новини науки, техніки та вироб­ництва» або інші можна розмісти­ти в коридорі майстерень. Тут же розміщують стінгазету, яка відобра­жає роботу майстерень, гуртків тех­нічної творчості, містить відомості про підприємства міста і району. Необхідно також оформити май­стерні стендами з профорієнтації «Наші батьки — передовики вироб­ництва», «Ким бути?» та ін.

У майстернях обладнують куто­чок профорієнтації, який гарно оформляють і розміщують на само­му видному місці. Оформлення ви­конують учні під керівництвом учи­теля трудового навчання. Куточок має включати матеріали про про­мислові галузі економіки нашої краї­ни, місцеві підприємства даних га­лузей, їх структуру, значення, пер­спективу розвитку, потребу в кадрах; основні масові професії цих під­приємств, їх передовиків і новато­рів. Усе це оформлюють у вигляді альбомів, стендів, вітрин, відеофільмів, які також включають відомос­ті про ПТУ свого району та області, про вищі навчальні заклади облас­ті й країни. Опис масових професій даного економічного району вико­нують у вигляді карток-професіограм. Професіограми про найбільш поширені професії та спеціальності можна оформити у вигляді стендів-розсувок або каталогів. Це можуть бути професіограми столяра, слю­саря, токаря, електромонтера, елект­ромонтажника та інших, ознайомлен­ня з якими передбачено програмою трудового навчання. Стенди-розсув-ки дають можливість звернути ува­гу школярів на більш важливе і ці­каве в професії.

У куточку профорієнтації мож­на розмістити також матеріали для самостійної роботи учнів з розвит­ку інтересу до певної галузі праці і професії; творчі завдання для пере­вірки здібностей, яких вимагає ця діяльність; довідники про професії

та спеціальності й рекомендований список літератури про різні галузі економіки і професії. Тут же мож­на розмістити дошку показників тру­дового змагання учнів і планів ро­боти школярів у майстернях з ви­конання замовлень школи, дитячих закладів, ясел, підприємств чи ін­ших господарств та фірм; вітрину-виставку кращих виробів школярів, виконаних на уроках з технічної пра­ці й на гурткових заняттях.

Усе це сприяє формуванню в уч­нів мотивів свідомого вибору про­фесії, розвиває інтерес до певної трудової діяльності й до майбутньої професії, яку хоче обрати школяр. Кожна форма і кожен метод мають

свої переваги та недоліки. Найбіль­шого виховного ефекту в профорієн­таційній роботі можна досягти ли­ше тоді, коли з цією метою буде ви­користана вся система форм і методів цієї роботи у комплексі.

Підвищення ролі занять з тру­дового навчання у справі проф­орієнтації учнів відповідає меті і змісту сучасної освіти, оскільки, готуючи учнів до свідомого вибору професії, вчитель вирішує основне виховне завдання з підготовки шко­лярів до праці і життя. Тому ціле­спрямована робота з профорієнта­ції на уроках трудового навчання стає важливою професійною якіс­тю педагога.

Страницы: 1 2 

Актуально про педагогіку:

Характерні ознаки декоративно-прикладного мистецтва
Народне декоративно-прикладне мистецтво — одна із форм суспільної свідомості і суспільної діяльності. Це широка галузь мистецтва, яка худож-ньо-естетично формує матеріальне середовище, створене людиною. До нього належать такі види: декоративно-прикладне, монументально-декоративне, оформлювальне, те ...

Загальна характеристика учбової дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка»
Навчальна дисципліна «Інформатика і комп'ютерна техніка» є нормативною і входить до циклу професійної та практичної підготовки бакалавра у ВНЗ України. Головна мета навчання студентів дисципліни – забезпечити знання теоретичних та практичних засад у галузі обробки інформації та вміння використовува ...

Санітарно-гігієнічні вимоги до комп’ютерного класу
На один комп’ютер у класі повинно відводиться не менше 6 м2 площі, при цьому об’єм приміщення повинен бути не менше 24 м3. Якщо робочих місць понад 10, то для кабінету потрібна обладнана лаборантська кімната площею 18 м2. Не дозволяється розміщення місць з комп’ютерами в навчальних закладах в цокол ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com