Шляхи і засоби інтелектуально-розвивального впливу на учнів професійного ліцею

Статті і корисна інформація » Управління навчальним закладом як середовищем інтелектуального розвитку особистості » Шляхи і засоби інтелектуально-розвивального впливу на учнів професійного ліцею

Сторінка 1

Період навчання у студентів професійних навчальних закладів збігається з юністю – важливим віковим етапом, пов’язаним у соціальному плані зі стартом багатьох життєвих напрямків.

Зважаючи на положення щодо того, ніби рушійними силами розвитку психіки людини як суб'єкта діяльності, як особистості є внутрішні суперечності, Г. С. Костюк виділяє такі основні суперечності віку, до якого належить переважний контингент учнів професійних училищ:

— розходження між новими потребами, цілями, прагненнями особистості та досягнутим нею рівнем оволодіння засобами, необхідними для їх задоволення;

— розходження між новими пізнавальними цілями і наявними в учнів способами дій;

— розходження між досягнутим рівнем розвитку індивіда й способом його життя;

— розходження між очікуваним, бажаним майбутнім і теперішнім.

Навчання й виховання сприяють переборенню внутрішніх суперечностей. Так, суперечності між новими вимогами діяльності і несформованими вміннями й навичками, що постійно виникають у ході навчальної діяльності учнів, розв'язуються через оволодіння новими способами дій, більш досконалими операціями й прийомами розумової діяльності.

Характерно, що на ранніх етапах розвитку людини суперечність внутрішніх тенденцій, як правило, не усвідомлюється. Лише на пізніх життєвих етапах вона стає предметом самоусвідомлення, переживається як невдоволеність людини собою і, одночасно, як прагнення до подолання цієї невдоволеності.

Розв'язання суперечностей і, відповідно, прогресивний розвиток особистості можливі за умов їх усвідомлення особистістю, наявності волі в їх вирішенні, гуманістичних міжособистісних стосунків, виховання і самовиховання. Підсумком розв'язання суперечностей є виникнення психічних новоутворень віку, побудова нової системи стосунків, включення в нову ситуацію розвитку, що засвідчує перехід людини до нового психологічного віку. На кожному етапі онтогенезу виникають нові суперечності, які потребують свого способу їх розв'язання.

Соціально-економічні перетворення в Україні характеризуються складністю й неоднозначністю процесів на ринку праці. Та, не зважаючи на це зміст, форми і методи підготовки молоді, які забезпечать її успішне входження у світ професійної праці й формування своєї перспективної професійної траєкторії потребують модернізації. Результати психолого-педагогічних і соціологічних досліджень свідчать про аморфність професійних намірів сучасної молоді, нездатність підростаючого покоління до раціонального поєднання професійно-технічної підготовки з процесами самопізнання й саморозвитку з метою професійного зростання, недостатню ефективність виховного впливу професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) на процес її підготовки до прогнозування свого професійного розвитку тощо. У цьому зв’язку є актуальною проблема підготовки учнів ПТНЗ до побудови особистої професійної кар’єри, що визначає необхідність пошуків нових підходів до її розв’язання в інтересах як самої особистості, так і суспільства. Підготовка до вибору кар’єри передбачає формування у молодої людини системи специфічних знань та навичок, які дали б їй змогу в прийдешньому адаптуватися до суспільно-економічних змін, домогтися щоб робота стала значущою часткою способу життя. Обрання такої позиції підготовку особистості до вибору кар’єри можна трактувати як загальний обсяг досвіду, через який накопичуються знання й виробляється ставлення до себе й професійній праці, а також формуються навички, що допомагають самоідентифікувати, обрати, підготуватися до професійної праці й інших життєвих можливостей, що у своїй сукупності власне й утворюють кар’єру в широкому розумінні цього слова. Підготовка молоді до планування професійної кар’єри передбачає організацію адекватного психолого-педагогічного забезпечення й супроводу цього процесу, які являють собою цілісний комплекс організаційних та психолого-педагогічних заходів, спрямованих на вивчення, формування, розвиток й корекцію професійного становлення особистості. Теоретико-методологічною базою такого супроводу сьогодні виступає особистісно орієнтований підхід, з позицій якого професійний розвиток особистості розуміється як вибір і засвоєння суб’єктом професійно-технічної підготовки, тих або інших шляхів професійного становлення. За такого підходу психолого-педагогічний супровід підготовки учня ПТНЗ до вибору професійної кар’єри може трактуватися як допомога у формуванні орієнтаційного поля професійного розвитку, відповідальність за подальші дії в якому несе вона бере на себе. Однією з ефективних технологій підготовки учнів ПТНЗ до побудови професійної кар’єри є розвивальна психодіагностика, яка може здійснюватися у процесі профорієнтаційної роботи. Розвивальна функція психодіагностики полягає в тому, що вона, використовуючи інтерпретацію результатів діагностування індивідуально-психологічних характеристик особистості учня, актуалізує наявні в нього психологічні знання й ініціює їх розширення. А оскільки індивідуальні показники діагностики мають значну суб’єктивну значущість для учня, то пояснення сутності психологічних характеристик набуває особливої особистісної значущості. За рахунок засвоєння психологічних знань відбувається формування специфічної складової соціально-професіональної компетентності, яка набуває статусу одного з провідних чинників самореалізації професійно-психологічного потенціалу особистості.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Актуально про педагогіку:

Розвиток уявлень про поняття «театралізація»
Найскладнішою формою творчих ігрових ситуацій, де дитина може себе виявити є театралізація, що охоплює як самостійне творення образів так і постановку музичних сцен чи цілих вистав. До цього дітей потрібно готували поступово, пропонуючи учням різні завдання, серед яких можуть бути наступні: створит ...

Свобода і світський індивідуалізм
Як правило, гуманісти не виступали проти релігії. Але звеличивши людину, роблячи з нього подібність титана, вони відділяли його від Бога, якому відводилася роль творця, що не втручається в життя людей. Людина стала релігією гуманізму відродження. Тому Л.Н. Толстой писав про Відродження як про епоху ...

Порівняльний аналіз результатів після розвиваючих ігор
Для визначення статистичної різниці між двома зрізами був використаний Т-критерій Стьюдента. За результатами ,що ми отримали, була виявлена не значима різниця. Це говорить про те, що заняття , які проводились на протязі двох неділь не значимо вплинули на розвиток уяви дошкільнят. І тому можна сказа ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com