Педагогічні умови системи фізкультурно-оздоровчої роботи

Сторінка 1

У процесі організації системи фізкультурно-оздоровчої роботи з молодшими школярами необхідно виділити низку необхідних і достатніх умов з метою ефективності її реалізації.

Аналіз наукового фонду з означеної проблеми дав підстави стверджувати, що з’ясування педагогічних умов організації фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями початкових класів на краєзнавчих засадах не стало предметом спеціального остаточного вивчення, хоча напрацювання вчених в даному аспекті окреслюють чіткі орієнтири нашого дослідницького задуму.

Зокрема, Г. Щукіна підкреслює, що умови, які забезпечують ефективність навчально-виховного процесу стосовно діяльності вчителя і діяльності учня, повинні бути синхронними і спрямованими на результат .

В. Андрєєв визначає поняття «педагогічна умова» як обставину процесу навчання, що є результатом цілеспрямованого відбору, конструювання і застосування елементів змісту, методів, прийомів, а також організаційних форм навчання для досягнення певної дидактичної мети.

О. Федорова вважає, що педагогічною умовою називають сукупність об’єктивних можливостей змісту навчання, методів, організаційних форм, яка забезпечує розв’язання поставленого завдання.

Проаналізувавши науковий фонд з проблеми дослідження і на основі тлумачення феномену «педагогічна умова» ми визначили наступні педагогічні умови.

1. Посилення краєзнавчого компоненту фізичного виховання та використання засобів етнопедагогіки.

Використання місцевого матеріалу в навчанні та вихованні привертало увагу багатьох педагогів. Так, ще А.Я. Коменський як засновник педагогіки, вважав пізнання навколишнього життя першоосновою навчання. Саме ним сформульований краєзнавчий принцип «від близького до далекого», «від відомого до невідомого».

Дослідник П.В. Іванов стверджує, що шкільне краєзнавство доступне і посильне для учнів всестороннє і багатогранне за формами пізнання місцевого краю. Оскільки краєзнавчу основу мають багато галузей наук та навчальних дисциплін є сенс розглядати краєзнавчі можливості фізкультурно-оздоровчої роботи з молодшими школярами. Шкільне краєзнавство сприяє поглибленню знань учнів, розширенню їх загального кругозору, вихованню патріотичних почуттів та сприяє оздоровленню учнів. Власне засоби фізкультурно-оздоровчої роботи (гімнастика до уроків, фізкультхвилинки і фізкультпаузи, організація перерв, дні здоров’я, туристичні гуртки, прогулянки, екскурсії та ін.) передбачають використання місцевого матеріалу. Оскільки педагогам часто не вистачає знань та умінь по використанню умов навколишнього середовища, цілком логічно, що не повністю реалізується оздоровчий вплив довкілля на дитячий організм.

Неабияке значення має при цьому використання засобів етнопедагогіки – українських народних ігор, забав, звичаїв, традицій, основні компоненти яких (зміст, форма, методичні особливості) роблять їх одним із ефективних чинників у всіх ланках системи фізичного виховання.

2. Систематичність, послідовність фізкультурно-оздоровчої роботи проявляється в неперервності та послідовності організації форм цієї роботи, завдяки чому забезпечується необхідний зв’язок між різними сторонами навчально-виховного процесу і його змістом. Регулярні заняття дають значно більший ефект, ніж епізодичні, що передбачає неперервність. Функціональні і структурні зміни, що відбуваються під час і в результаті різноманітної діяльності, зворотні, тобто їм властивий зворотний розвиток у випадку припинення. Досить відносно невеликої перерви як процес оздоровлення припиняється.

Фізкультурно-оздоровчі заходи при правильному і систематичному їх проведенні можуть підтримувати протягом всього дня високу працездатність учня. Вони мають важливе значення для загартування організму, підвищення його опірності простудним та інфекційним захворюванням, сприяють поліпшенню фізичного розвитку і підготовці учнів, вихованню дисциплінованості, організованості, колективізму, оволодінню навичками самостійних занять фізичною культурою.

3. Врахування вікових та індивідуальних особливостей. В процесі організації фізкультурно-оздоровчої роботи на краєзнавчих засадах з молодшими школярами слід брати до уваги вікові особливості дітей цієї вікової категорії, зокрема фізичні, психічні та фізіологічні. Фізичний розвиток та фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку розглядалися нами вище. Слід звернути увагу й на психічні якості. У цей віковий період розвиваються і вдосконалюються пізнавальні процеси – сприймання, увага, пам’ять, мислення, мова. З першого року навчання діти оволодівають культурою спостереження. Спостерігаючи факти і явища природи, діти привчаються аналізувати, синтезувати, зіставляти, порівнювати предмети і явища. Проте в цілому увага у дітей молодшого шкільного віку ще не стійка. Збагачення і розширення знань учнів у процесі навчання і праці сприяє розвитку пізнавальних інтересів. Розвиток пам’яті зумовлений взаємодією дитини з навколишньою дійсністю, що її оточує. Причому істотну роль у цій взаємодії відіграє діяльність, що визначається її метою, змістом. В учнів початкових класів пам’ять наочно-зорова, образна. Найкраще вони запам’ятовують конкретні факти, предмети, форми, явища. Слід зазначити, що у школярів переважає конкретно-образне мислення. Дитина, наголошував К.Д. Ушинський, мислить формами, фарбами, звуками, її мислення носить від чуттєвий характер. Аналітико-синтетична діяльність дітей молодшого шкільного віку повинна спиратись на конкретні факти, явища, що вони їх спостерігають. Варто враховувати індивідуальні особливості кожної дитини, адже кожний школяр – неповторний, йому властиві індивідуальні прояви рис характеру, темпераменту, здібностей, інтересів, уподобань, прагнень тощо.

Страницы: 1 2

Актуально про педагогіку:

Основні напрямки використання інформаційних технологій у навчальному процесі
У педагогічній практиці інформаційними технологіями навчання називають усі технології, які використовують спеціальні технічні інформаційні засоби. Комп’ютерні технології навчання - це процеси підготовки та передачі пізнавальної інформації, засобом здійснення яких є комп’ютер. Основною метою впровад ...

Екологія як невід’ємна складова економіки
Особливістю сучасного етапу господарського розвитку є формування концепції про тісний взаємозв¢язок між економічним та екологічним добробутом. В наш час еколого-економічна проблематика визначає не лише ефективність функціонування усіх видів та форм господарської діяльності, але й принципіальні ...

Особливості логічного мислення дітей на етапі молодшого шкільного віку
На думку І.С. Якиманської педагогічний аспект вивчення логічного мислення, як правило, полягає в розробці та експериментальній перевірці необхідних методів, засобів, умов, факторів організації процесу навчання, розвиваючих та формуючих логічне мислення в учнів. Багатьма дослідниками наголошується, ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com