Психолого-педагогічні умови підготовки студентів

Сторінка 9

Забезпечення інтегтативних зв’язків у системі підготовки студентів потребує виокремлення цілісної структурної одиниці керування навчальним процесом студентів. Щодо цього передбачається створення моделі цілеспрямованих дій під час викладання дисципліни хорового диригування, методичного керування диригентсько-хоровою діяльністю студентів з курсовим та шкільним хором за схемою: від індивідуального диригентсько-хорового та вокального розвитку студентів до практичної перевірки набутих умінь на практиці.

Єдина система керування навчальним процесом підготовки майбутнього керівника хору передбачає знаходження єдиних форм та засобів організації навчальної діяльності студентів. Зважаючи на це, майбутній керівник хору має бути залучений до рефлексивно-пізнавального, самостійно-практичного та креативно-творчого процесів. Тільки у такому аспекті інтегративні процеси між структурними компонентами підготовки студентів музично-педагогічних факультетів забезпечують їх навчальну діяльність не тільки інформацією, але й виступають засобами формування у них різносторонніх пізнавальних процесів, установок на творчий пошук та накопичення практичного досвіду до самовдосконалення.

Шляхи подолання труднощів у навчанні майбутнього фахівця значною мірою залежить не тільки від того, наскільки студенти оволодівають знаннями і навичками, а й від пробудження інтересу до жанрової своєрідності пісенного репертуару. Оскільки високий рівень інтонаційної організації репертуару виступає підгрунттям для диригентсько-хорової підготовки, то наступною умовою є спрямованість навчального процесу на репертуарне забезпечення учнів з урахуванням вікових особливостей.

Майбутній керівник хору повинен творчо мислити, проявляти ініціативу, вивчати, осмислювати і доцільно використовувати наукову інформацію та педагогічний досвід у межах власної професійної діяльності. Підвищення вимог до змісту шкільної освіти обумовило необхідність перегляду шкільного хорового репертуару, якій у повній мірі може забезпечити творче переосмислення з позицій навчально-дидактичного матеріалу. Саме тому педагогічно доцільним засобом ефективної підготовки студентів спочатку на індивідуальному занятті а потім в реальних умовах роботи зі шкільним хором є забезпечення навчального процесу цікавим, сучасним та оригінальним шкільним репертуаром.

Практика засвідчила, що поміж великої кількості музичного матеріалу, написаного для дітей різного віку, не всі доступні для виконання. Причина цього явища, на нашу думку, полягає у невідповідності вокальних можливостей голосу дітей і технічних складностей твору, що може призвести до: а) неможливості подолання диригентських та вокальних труднощів; б) морального незадоволення, викликаного творчими невдачами; в) невпевненості у своїх професійних можливостях.

З метою вирішення цієї проблеми ми звернулися до композиторського доробку викладачів-композиторів факультету мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка, який є найбільш цінним навчально-методичним матеріалом і приваблює багатьох диригентів-хормейстерів красою гармонічної мови, простотою побудови, тематизмом. Методична спрямованість означених творів визначається у дидактичній єдності засобів диригентської та вокальної виразності, підборі репертуару за тематикою та складністю з урахуванням технічної, творчої та педагогічної зрілості, сформованості музичних здібностей та культури виконавської майстерності, інформаційної зацікавленості студентів до нового музичного матеріалу.

Так, синтезом трьох видів мистецтва – поезії, танцю, музики, різноманітністю жанрів (дитячі опери „Мурашка та бабка”, „Білосніжка”, „Дюймовочка”), хоровими творами для різних вікових груп шкільного хору, обробками пісень (пісні Слобожанщини) відзначається творчість викладача-диригента Є.Карпенка; ніжною лірикою у стилі українських народних пісень музика М.Черниша („Мати”, „Вчителька”); єдністю вокально-хорової та фольклорної музики творчість М.Назаренка („Ніжність”); піснями-опусами на авторський текст Г.Приходько („Колискова”.” Франкові проліски”); хоровими духовними композиціями твори О.Чернової („Молитва"); красою дитячої пісні С.Крамської-Берестовської („Шкільна клятва”); оригінальністю крупної форми В.Прищенка (сюїта „Присвячення”). Цей пісенний матеріал на різних етапах навчання використовувався нами на хоровому диригуванні, курсовому хорі, педагогічній практиці зі шкільним хором, підпорядкувався за тематизмом, технічністю, художністю, виступає одним із факторів професійної адаптації керівника хору.

Отже, побудова навчального процесу в означених психолого-педагогічних умовах, орієнтованого на підготовку студентів у якості керівника хору, передбачає досягнення кінцевого результату – оволодіння знаннями, вміннями та навичками роботи з хором завдяки індивідуалізації навчання; розвитку диригентсько-хорових здібностей та професійних умінь; рівня адаптації студентів до майбутньої діяльності через організацію самостійної роботи; підвищення рівня усвідомленості змісту підготовки та сутності навчально-методичного матеріалу .

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11

Актуально про педагогіку:

Історія розвитку ігрової діяльності в педагогіці
Явище гри здавна привертало увагу вчених-філософів, психологів, педагогів, мистецтвознавців, методистів тощо. Можливо, така різногалузевість вивчення призвела до того, що сьогодні єдиного визначення гри ми не знаходимо, оскільки його наявність мала б свідчити про розуміння природи цього явища, а са ...

Аналіз програмових вимог щодо ознайомлення дітей дошкільного віку з народною іграшкою
Зроблено вивчення та аналіз вимог дійсних програм виховання і навчання дітей дошкільного віку щодо використання української народної іграшки як засобу виховання. За програмою виховання і навчання дітей дошкільного віку „Малятко” пропонується такий зміст роботи: Перша група раннього віку (перший рік ...

Аналіз змісту підготовки вчителя трудового навчання на ІПФ
Розширення функцій вчителя в сучасному суспільстві, ускладнення задач і змісту українського виховання молоді обумовлюють підвищення вимог до особистості вчителя. Учитель сьогодні повинний володіти найсучаснішою освітою, високим рівнем інтелектуального, морального і фізичного розвитку, глибоким знан ...

Навігація по сайту

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com