Психолого-педагогічні умови підготовки студентів

Сторінка 4

Органічна єдність наукових поглядів щодо індивідуалізації навчання призводить до розгляду планування, змісту, форм роботи та методики проведення індивідуального заняття з “хорового диригування”, що вимагає особливої організації навчання з орієнтацією на широкий спектр вітчизняних та світових традицій. Вирішення цих завдань спонукало нас до подолання усталених стереотипів щодо проведення індивідуального заняття, застарілих цінностей, традиційних підходів навчальної діяльності. Це дозволить студентам ширше оволодівати науковими основами й технологічними процесами диригування, пізнавальними процесами у шкільному хорі, вміннями аналізувати та контролювати навчальну діяльність учнів. “Шліфування“ особистості кожного студента окремо, а також визнання його неповторності та унікальності обгрунтовує необхідність упровадження імпровізаційності в навчальний процесіндивідуального заняття. Використання такої оригінальної форми навчання передбачає наявність умінь швидко змінювати темп, упроваджувати різні педагогічні прийоми, інші форми роботи, що обумовлюється, по-перше, рівнем готовності студентів до виконання творів, активністю, ініціативою та реакцією студентів на музику, по-друге, емоційним станом викладача, його можливостями до імпровізації та інтерпретації твору.

Необхідною умовою успішного проведення індивідуального заняття є його планування: а) черговість виконання завдань; б) методичні прийоми педагогічного впливу (нотатки із записами рекомендацій викладача для прискорення подолання тих чи інших труднощів у процесі вивчення твору); в)підбиття підсумків зробленого; г) критична оцінка зробленого (відмічення нового, цікаво зробленого); д) особистісне професійно-педагогічне міркування. В світлі завдань розвивального навчання передбачення означених завдань планування викликало у студентів зацікавленість до навчального процесу та нового навчального матеріалу. Вкраплення в план заняття таких форм навчання, як робота з “уявним хором”, гра на слух, підбір акомпанементу, імпровізація робить його цікавим, різноманітним.

Особливого значення щодо ндивідуального заняття набуває методика його проведення, яка передбачає максимальне використання всіх її можливостей. У науково-методичній літературі останніх років усе частіше відзначається, що заняття в індивідуальному класі перетворені в тренування професійно-виконавських якостей на шкоду пізнавальній стороні навчання (А.Мархлевський). Причини цих недоліків полягають, на нашу думку, по-перше, в необхідності підвищення загального музичного інтелекту студентів (відкриті уроки, конкурси, іспити), по-друге, в укоріненні авторитарного характеру навчання, зщо грунтується на дотриманні існуючої традиції виховання студентів.

Тому, впровадження педагогічного принципу розвиваючого навчання, висунутого у 70-80-х роках, безпосередньо стосується як методики його проведення, так і змісту заняття та передбачає необхідність дотримання кількох важливих умов:

1. Під час вивчення твору необхідно спиратися на знання і досвід, отримані студентом у межах дисциплін диригентського та музично-теоретичного курсу.

2. Пам’ятаючи, що диригентська майстерність починається з оперування технічно-художніми образами, потрібно збагачувати свідомість студента такими уявленнями та поняттями, які б сприяли розвитку образно-асоціативного мислення.

3. Розширюючи репертуарні рамки, стимулювати розвиток практичних навичок охоплювати твір у цілому, читання з листка тощо.

4. Змінити спосіб діяльності, що базується на пам’яті та наслідуванні такою роботою у класі, яка б максимально наблизила до майбутньої діяльності, сприяла появі самостійності, творчої ініціативі студентів.

Зазначені педагогічні умови найтіснішим чином пов’язані зі змістом індивідуального заняття, що сприяє взаєморозумінню студента з викладачем, як із наставником, допомагає вільно реалізувовувати власні погляди та переконання.

Оскільки індивідуалізація навчальної діяльності це визначальна можливість виявлення здатності студентів розуміти і відтворювати музику через її зміст, то розглянемо на прикладі зміст заняття з хорового диригування, яке, на наш погляд, у загальних рисах відповідає традиційним канонам проведення індивідуальних занять з інших спеціальностей.

Так, кожне заняття з хорового диригування має загальну тему, мету, навчальний матеріал і такі методичні моменти, як: а) вивчення партитури хорового твору (гра партитури, спів голосів, аналіз твору); б) зв’ясування технічних завдань з диригування та вокального інтонування; в) складання виконавського плану хорового твору; г) вивчення шкільного репертуару. Якщо взяти до уваги те, що кожне заняття зі студентом є живим творчим процеом, де цілеспрямованість, задання і побудова визначається педагогом, то можна відзначити майже однакові для всіх занять внутрішні умови. Такими умовами виступають: а) компоненти змісту навчального процесу (аналітичні, вокально-слухові, мануальні, хормейстерські та ін.); б) завершеність тематизму; в)наявність принципу систематичності та послідовності у набутті знань, рівномірність ускладнення матеріалу; г) міжпредметні зв’язки; д) послідовно побудований дидактичний матеріал.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Актуально про педагогіку:

Переказ як ефективний засіб розвитку мислення і мовлення
Переказ як вид письмової роботи є ефективним засобом розвитку логічного та образного мислення, уяви, спостережливості учнів. Він дає змогу дітям поєднати здобуті знання і життєвий досвід, реалізувати творчі можливості. Переказ розвиває в учнів логічне мислення, розширює словниковий запас, активізує ...

Образ мандрівного дяка в романі „Маруся Чурай”
Важливим для повноти і цілісності образу України доби Хмельниччини є розділ “Проща”, який не тільки розширює просторове зображення нашої землі, а й виражає складну гаму думок, пов’язаних з осмисленням історії народу. Ліна Костенко вводить досить поширений у нашій літературі тип мандрівного дяка. Ув ...

Застосування технік інтерактивного навчання на уроках природознавства
Незважаючи на достатню кількість електронних засобів навчання (у реєстрі ЕЗНП (електронні засоби навчального призначення) МОН України сьогодні близько 150 програмних засобів навчання, що мають гриф МОН. Але готові електронні засоби навчального призначення не завжди задовольняють вимоги конкретного ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com