Функції вчителя та основні вимоги до його теоретичної та практичної підготовки

Статті і корисна інформація » Особливості взаємодії вчителя та учнів на уроках іноземної мови » Функції вчителя та основні вимоги до його теоретичної та практичної підготовки

Сторінка 2

Таким чином, у навчально-виховному процесі діють два суб'єкти, стосунки між якими мають переважно характер співробітництва. Цей тип взаємин є для навчально-виховного процесу оптимальним, бо, з одного боку, він зберігає за вчителем функцію управління, а з другого, – дає учневі можливість діяти самостійно. Постійні відхилення, здебільшого в бік авторитарності, деформують навчально-виховний процес і позбавляють учня власної ініціативи.

Зусилля вчителя спрямовані на конкретні точки системи «учень – предмет». Їх щонайменше чотири:

1) одержання і опрацювання зворотної інформації, що стосується навчання, розвитку і виховання учня. Будь-які навчально-виховні заходи є продовженням формування особистості, а тому успіх зусиль учня і вчителя значною мірою залежить від того, наскільки вдало підібрано «точку відліку». Функція вчителя ускладнюється тим, що в класі він має справу не з одним, а з 20–24 учнями. Через це вивчення їх досвіду повинно мати дещо узагальнений характер і стосуватися певних груп учнів. Доцільним може виявитися диференційований підхід до учнів, урахування успіхів окремих з них. Серед факторів, на основі яких учитель будуватиме свою тактику навчання учнів, слід зазначити такі: фактичний рівень знань, умінь і навичок, здібності, нахили, запити і практичні цілі, вікові і фізіологічні особливості тощо. Узагальнений висновок у кожному окремому випадку повинен давати більш-менш чітку картину можливостей і схильностей учнів до виконання намічених завдань. З огляду на це вчитель приймає рішення щодо посилення мотивації, визначення предмета тощо;

2) безпосередній вплив на учня. За умов співробітництва вчителя та учня не виключається прямий вплив першого на другого. Він здійснюється кількома шляхами: оцінюванням результатів діяльності учня у формі виставлення оцінок або оціночного коментування, заохоченням чи осудом у зв'язку з виконанням певного завдання або вчинком (більш педагогічно виправданим вважається перше, оскільки воно є формою психологічного підкріплення виконаної дії), різноманітними спонуканнями до дії у формі пропозицій, підказок, побажань, прохань тощо, які можуть виражатись як словесно, так і за допомогою інтонації, жестів, міміки тощо, постійним впливом на мотиваційну сферу учня;

3) визначення і презентація об'єкта діяльності учня і функція вчителя щодо об'єкта діяльності учня, визначається в двох напрямках: учитель повинен, по-перше, вибрати предмет або його частину і, по-друге, знайти найбільш відповідний щодо поставлених, завдань шлях його методичної презентації. Вибір предмета для навчально-виховної ситуації значною мірою обмежений вимогами програми та змістом підручників. Проте ці обмеження у навчанні іноземної мови не є надто категоричними. У ряді випадків за вчителем лишається право вибору предмета розмови, теми для читання, застосування на власний розсуд певних засобів навчання;

4) вплив на процес діяльності учня. Людина – істота соціальна. Як вже зазначалось, у своїх намаганнях, спрямованих на пізнання і перебудову предмета, учень постійно звертається до інших людей, радиться з ними. Дуже важливо надати учневі необхідну допомогу, зберігши при цьому максимум його самостійності. Домінування вчителя є пагубним для формування власної ініціативи учня. Учитель виступає як джерело потрібної інформації, тобто як фактор підтримки і як сила, що скеровує діяльність учня.

Значною мірою рівень навчання іноземних мов залежить від якостей вчителя.

Вчитель є посередником між учнями, навчальним матеріалом та навчальним процесом. Він відбирає та реалізує стимули, спрямовує реакції учнів на них. Щоб ефективно виконати таку роль, йому необхідно бути порадником, помічником, консультантом, партнером у спільному розв'язанні навчальних задач та проблем. Для цього викладачеві необхідні такі якості, як: схильність бути лідером, приязність, готовність допомогти учню, здатність зрозуміти його, вміння активізувати у нього почуття відповідальності, створити умови для вільної навчальної діяльності, не зупиняючись на досягнутому.

Через дії вчителя в класі, характер його взаємодії з учнями виявляються його погляди на навчання, на світ, на себе, його ставлення до свого навчального предмета та до учнів. У поглядах та поведінці вчителя виявляються сутність та основні якості його особистості. Педагогічні погляди вчителя зазвичай мають більший вплив, ніж організаційні заходи, програми, підручники. Тому вчителю необхідно чітко усвідомити систему своїх поглядів, переконань, розуміти свої педагогічні дії, намагатися звіряти їх з принципами та переконаннями учнів.

Страницы: 1 2 3

Актуально про педагогіку:

Вивчення, аналіз і узагальнення педагогічного досвіду з окресленої проблеми
Розгляд цієї проблеми ми здійснювали шляхом вивчення й аналізу досвіду роботи вчителів початкових класів. З цією метою ми реферували й конспектували періодичні видання, знайомилися з педагогічним досвідом учителів-новаторів, учителів загальноосвітньої школи, відвідували уроки у молодших класах, ана ...

Принципи навчання української мови, методи та прийоми розвитку творчих здібностей учнів у роботі над текстом
Оскільки методична система вправ, розроблена нами в наступних питаннях, ґрунтується на принципах початкового навчання рідної мови, то ми вважаємо доцільним охарактеризувати їх. Зокрема, акцентуємо увагу на загальнодидактичних принципах навчання рідної мови в початковій школі, які виділив М.С. Вашул ...

Розробки уроків з теми “Черви ”
Тема: Загальна характеристика плоских червів. Війчасті черви. Мета. навчальна: ознайомити учнів з характерними ознаками організації плоских червів; сформувати знання про червів як живі організми. розвивальна: удосконалювати вміння працювати з підручником, таблицями, мікропрепаратами, мікроскопом; п ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com