Особливості навчання фонетики, лексики і граматики англійської мови в початковій школі

Статті і корисна інформація » Формування мовних знань та навичок на уроках англійської мови в початковій школі » Особливості навчання фонетики, лексики і граматики англійської мови в початковій школі

Сторінка 4

5). співвіднесеність слова із ситуацією як системою взаємин співрозмовників. Е. І. Соловова експериментально встановила, що рівень активності слова залежить як від багатства зв'язків, так і від здатності до збудження тієї сторони зв'язку, яка обумовлена даною ситуацією, і при відсутності належної «ситуативної загостреності» виклик слова не відбудеться.

Важливо підкреслити, що ситуативність слова заснована не на будь-яких відособлених зв'язках, відмінних від тих, які забезпечують формальну семантичну правильність слова. Інакше кажучи, форма, значення й призначення слова представлені на психофізіологічному рівні як єдина поліфункціональна система (Н.П. Бехтєрєва). У зазначеній тріаді провідною ланкою є призначення слова, тому що слово несе основне комунікативне навантаження, і тому в говорінні воно виражає відношення мовця, його емоційний стан, воно завжди використовується для вирішення якогось мовного завдання. Отже, можна сказати, що форма слова і його значення маркіровані призначенням (функцією) .

Лексична навичка – це синтезована дія на вибір лексичної одиниці адекватно задуму і її правильному сполученню з іншими. Ця дія і є однією з умов виконання мовної діяльності. Якщо навичка має всім необхідні якості (якщо сформовані всі механізми, на яких вона заснована), то вона здатна включатися в мовну діяльність й тому служить умовою для її успішного здійснення. Таким чином, усі лексичні навички (поряд з іншими) – умови функціонування говоріння; немає навичок належного вміння – немає й мовного вміння. У програмі на початковому етапі навчання англійській мові реалізуються наступні цілі:

-формувати у дітей готовність до спілкування іноземною мовою й позитивний настрій до подальшого його вивчення;

-формувати елементарні комунікативні вміння в 4-х видах мовної діяльності (аудіюванні, говорінні, читанні, письмі) з урахуванням мовних можливостей і потреб молодших школярів;

-формувати деякі універсальні лінгвістичні поняття, спостережувані в рідній й іноземній мовах, розвиваючи цим інтелектуальні, мовні й пізнавальні здатності учнів.

Під час досягненні поставлених цілей ураховуються психологічні особливості молодших школярів.

У початковій школі (1-4 класи) важливо зацікавити учнів у вивченні іноземної мови, викликати в них позитивне ставлення до предмета, вмотивувати необхідність і значущість володіння іноземною мовою як неповторним засобом міжкультурного спілкування. Початкова школа має забезпечити наступність і безперервність процесу навчання іноземної мови у всьому курсі середньої школи, сформувати базові навички і вміння, необхідні для подальшого розвитку комунікативної компетенції в основній і старшій школі. Вона має виховувати комунікативні потреби у пізнанні інших країн і народів, у пошуку друзів не тільки для спілкування, але й для розв'язання певних проблем власної життєдіяльності. На цьому етапі здійснюється формування навичок і вмінь спілкування в усній і писемній формах у межах визначених сфер і ситуацій у відповідності до вікових особливостей учнів і їхніх інтересів, на основі використання для цього прийнятих мовленнєвих зразків. Учні вчаться виконувати нескладні творчі вправи і завдання, спрямовані на розвиток креативного мислення, у них формуються вміння переносити засвоєний навчальний матеріал в інші ситуації спілкування, давати оцінку певним явищам і діям.

Для успішної реалізації освітньо-розвивального потенціалу іноземної мови у початковій школі необхідно сприяти тому, щоб процес залучення учнів до вивчення предмета не тільки розширював їхній світогляд, але й сприяв би глибшому розумінню власної культури та її ролі в духовному та моральному розвитку людства. Процес навчання іноземної мови у початковій школі організовується відповідно до мережі годин, визначених навчальним планом, і з урахуванням можливості збільшення їх кількості за рахунок варіативної частини. У зв'язку з цим для повноцінного забезпечення навчального процесу вчитель, окрім підручника, який використовує у своїй роботі, може залучати інші засоби, адаптуючи їх до умов навчання.

Згідно з навчальною програмою, вимоги та зміст навчання граматики у початковій школі наступні:

у першому класі: подаються лише найпростіші граматичні форми, наприклад стверджувальні речення з 3-4слів, засвоюються звертання;

у другому класі:граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях). Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур.Дієслово: стверджувальна, питальна та заперечна форми дієслова to be. Дієслово have, have got.Наказовий спосіб дієслів (команди).Іменник: множина іменників.Прикметник: якісні, відносні, що вказують на розмір, колір, вік.Прийменник: місця, напрямку (on, in, under, to).Займенник: вказівні (this, that з іменниками), особові присвійні.Числівник: кількісні (1-20).Сполучник: but, and.Вигуки: Oh! Ah! Wow! Ouch! OK! Oops!у третьому класі:Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях).Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур.Дієслово: Present Simple There is, there are.Модальні дієслова: can, may, must.Іменник: злічувані, незлічувані, присвійний відмінок.Прикметник: якісні, відносні.Прийменник: місця, напрямку, часу (before, after, up, down, over, across).Займенники: кількісні much/many, неозначений some (зі злічуваними і незлічуваними іменниками, вказівні (these, those), особові (об'єктний відмінок), присвійні.Числівник: 1-100.у четвертому класі: Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях).Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур.Дієслово: Стверджувальна, питальна та заперечна форми дієслова у Present Simple, Past Simple, Present Progressive.Структура to be going to.Іменник: однина, множина, злічувані, незлічувані.Прикметник: ступені порівняння.Займенники: some, any, no (зі зліч. і незліч. ім.), особові, присвійні, вказівні.Артикль: означений, неозначений.Числівник: 1-100, порядкові числівники.Питальні слова (в складі структур): What? Where? When? How? How much? How many?Сполучник: then, or.Безособові речення: It's sunny.Таким чином, метою навчання граматики у початковій школі є формування навичок застосування граматичних структур (обмежених програмою для 2-4 класів ) у спілкуванні за рахунок їх багаторазового повторення.

Страницы: 1 2 3 4 5

Актуально про педагогіку:

Короткий огляд стану трудової підготовки в зарубіжних країнах
Як було зазначено в пункті 1 цієї лекції, прогресивні педагоги та філософи особливо культивували думку про працю, як найвигідніше заняття людини, як засіб виховання підростаючого покоління. Їх основу становила народна педагогіка, яка із самого початку свого розвитку втілювала досвід трудового вихов ...

Принципи конструювання інтегрованих уроків з розумового розвитку учнів 1-го класу
Гуманізм, формування цілісної картини світу - провідні тенденції розвитку сучасної школи. Особливе значення ці ідеї мають для змісту початкової освіти. Ідея інтеграції змісту й форм навчання, зокрема інтегрованих уроків, є актуальною, привертає значну увагу широкої педагогічної громадськості. Дидак ...

Види і методи навчання
Догматичне навчання. Такий вид навчання склався у школах середньовіччя. Суть навчання зводилася до того, щоб зміст усіх навчальних предметів завчався напам'ять. Діти запам'ятовували, часто не розуміючи того, що вивчається. Таке навчання розвивало механічну пам'ять, але зазубрювання породжувало нега ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com