Організація самостійної роботи на уроках рідної мови як засіб особистісного зростання

Статті і корисна інформація » Організація самостійної роботи на уроках рідної мови як засіб особистісного зростання

Український народ вступив у нову еру свого історичного розвитку. Разом з перспективами вільного розвитку української держави відкрилися широкі можливості для розвитку освіти, науки, культури, що вимагає докорінної перебудови процесу виховання молодого покоління.

Державна національна програма «Освіта» визначила стратегію розвитку освіти в Україні, пріоритетні напрямки та шляхи «Створення життєздатної системи безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації».

У сучасному світі, який відзначається динамізмом, глибокими соціально-економічними перетвореннями, зв’язаними зі стрімким загальним науково-технічним прогресом, що вимагає створення новітніх інформаційних технологій, радикальної модернізації, особливо актуальним є розвиток наукового мислення школяра.

В умовах реформування освітньої системи в Україні значне місце належить пошуку ефективних методів і засобів навчання, розробці методичних систем, технологіям викладання, підвищенню дієвості навчання в цілому. Тому особливо актуальною є проблема самостійного здобуття знань.

Сучасний етап розвитку шкільної освіти характеризується стрімким зростанням обсягу інформації при обмеженій кількості навчального часу і високими вимогами до якості знань. На противагу цьому знижується зацікавленість учнів навчально-трудовою діяльністю, зменшується кількість засвоєного ними навчального матеріалу, а відповідно і якість. Тому виникає потреба розвитку в учнів механізмів самоосвіти, самовиховання, самореалізації, саморозвитку, саморегуляції, які необхідні для становлення особистості, здатної без сторонньої допомоги оволодіти знаннями і способами діяльності, вміннями і навичками під час подальшого їх використання і вдосконалення на практиці. Ця властивість особистості і формується у ході самостійної діяльності учнів.

Відповідно до основних напрямків реформи загальноосвітньої школи увага вчителів спрямована на всебічний розвиток пізнавальної активності учнів, прищеплення їм інтересу до навчання, формування навичок самоосвіти. У розпорядженні вчителя для цього є багато методів, і серед них особливу роль відіграє метод, який дістав назву «самостійна робота учнів».

Метод самостійної роботи учнів постійно в центрі уваги дидактів і психологів, які проводять дослідження з різних аспектів розвиваючого навчання. Доведено, що самостійна робота відіграє велику роль у формуванні і розвитку навчальних умінь, вихованні волі, пізнавального інтересу, навичок колективної праці. В ній виявляється індивідуальність кожного учня, формується їхній інтелект і характер. Усе це сприяє засвоєнню глибоких і міцних знань.

Активний характер навчання є надійною основою розвитку пізнавальної самостійності молодших школярів. Значно зросло значення початкової освіти як підготовчої ланки до наступного навчання школяра. Це ще більше підносить важливість проблеми глибини і міцності тих знань, умінь і навичок, які формуються у початкових класах і є основою подальших успіхів дитини у навчанні. Від того, як були закладені знання в дитину, залежить її майбутнє. Ми вважаємо, що самостійна робота – це потужний рушій, необхідна умова, яка в майбутньому призведе до виховання справжнього спеціаліста та майбутнього науковця.

Отже, дослідження проблеми розвитку пізнавальної самостійності молодших школярів – важливий резерв інтенсифікації їх навчальної діяльності, необхідна умова їх наступності навчання і розвитку учнів у середніх і старших класах.

Саме тому нас зацікавила ця тема, яку ми обрали для курсової роботи. Думаємо, що загальні принципи самостійної роботи ми будемо використовувати в подальшій своїй педагогічній роботі.

Об’єктом дослідження є формування пізнавальної самостійності молодших школярів.

Предметом дослідження є самостійні роботи як засіб формування пізнавальної самостійності молодших школярів.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити вплив системи самостійних робіт на особистісне зростання учнів молодших класів.

Завдання дослідження:

На основі аналізу наукових джерел з теми дослідження розкрити суть понять «самостійність», «самостійна навчальна робота учнів». Виявити структуру пізнавальної самостійності, дослідити її зв'язок з пізнавальною активністю, розглянути дидактичні умови та шляхи формування пізнавальної самостійності молодших школярів на уроках мови.

Теоретично обґрунтувати необхідність використання системи самостійних робіт, розробленої на основі принципів систематичності, перспективної спрямованості та врахування індивідуальних і вікових особливостей учнів при формуванні пізнавальної самостійності молодших школярів.

Експериментально перевірити вплив системи самостійних робіт на особистісне зростаняя молодших школярів.

Гіпотеза дослідження – у своєму дослідженні ми виходимо з припущення про те, що використання системи самостійних робіт, буде позитивно впливати на особистісне зростання молодших школярів.

Методи дослідження: аналіз наукової літератури з теми дослідження, аналіз та узагальнення масового і передового педагогічного досвіду, спостереження, вивчення учнівських самостійних робіт, педагогічний експеримент, методи математичної статистики.

Актуально про педагогіку:

Особливості походження та лексичного складу фразеологізмів
На перших порах сучасні фразеологізми виступали як вільні словосполучення. Але, часто вживаючись (нерідко в переносному значенні), вони набули форми сталих зворотів. Перетворення сполучень слів на стійкі одиниці мови, рівноцінні лексемам, називається лексикалізацією. Велика кількість фразеологізмів ...

Молодіжні організації в Україні. Чи впливають вони на українську молодь
Упродовж останнього десятиліття у нашій державі виникла принципово нова ситуація в дитячому та молодіжному русі. Дитячі громадські організації набувають ознак суб’єктивності та починають виступати активними учасниками виховного процесу. Життя ставить перед шкільною молоддю нову мету – глибше розумі ...

Характеристика страхів у дітей молодшого шкільного віку
У дітей молодшого шкільного віку, так само як і в дітей дошкільного віку розвивається абстрактне мислення, здатність до спілкування, діти молодшого шкільного віку також шукають відповіді на питання: «Навіщо люди живуть», «Звідки все з’явилось», але вже не так інтенсивно. У більшості дітей молодшого ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com