Педагогічні умови формування уявлення про закон пропозиції

Статті і корисна інформація » Педагогічні умови формування уявлення про закон пропозиції

В сучасних умовах розвитку суспільства та конкуренції на ринку постійно зустрічаються продавець і покупець, при цьому визначається ціна товару. Враховуються витрати на виробництво, збереження, транспортування товару, цінність і корисність цього товару для споживача, а також багато інших факторів, що впливають на ціну.

Система освіти не може стояти осторонь цих процесів. З огляду на це у анвчальній програмі передбачено ознайомлення учнів з основами ринкової економіки, різними формами господарської діяльності, формування економічних знань, вироблення практичних умінь та навичок, необхідних для залучення їх до продуктивної діяльності та оволодіння певною професією.

Економічне виховання передбачає вирішення таких задач, як розвиток економічного мислення особистості для правильного розуміння дії законів і якищ економічного життя, формування глибокого розуміння процесів суспільного розвитку, розуміння ролі праці і свого місця в трудовому процесі. Виховання дбайливого ставлення до державної власності, особливо в сьогоднішних ринкових відносинах, вироблення умінь, що дадуть можливість брати активну участь в економіній діяльності та виробництві. Тому підготовка молоді є важливою умовою підвищення продуктивності праці, забезпечення наукового рівня господарювання. Успішне вирішення завдань національного виховання безпосередньо пов’язане з удосконаленням підготовки педагогів, їх професійної майстерності, ерудиції і культури.

Результати аналізу теорії і практики організації освітнього процесу у вищій школі свідчать про недооцінку методологічних умінь у підготовці майбутніх вчителів до професійної діяльності. Головним завданням вчителя є формування у дітей потреби в учінні, розвитку

Слід зазначити, що у формуванні нових знань учнів із будь-якої теми відіграють важливу роль саме способи і методи його подання, педагогічні умови. Не менш важливими є:

систематична робота вчителя з особистого професійного зростання;

уміння вчителя організовувати самостійну роботу учнів в умовах особистісно-орієнтованого підходу в навчанні;

забезпеченість вчителя відповідною методичною літературою, яка сприяє його професійному зростанню;

наявність достатньої кількості дидактичного матеріалу, засобів навчання для організації самостійної роботи учнів.

Враховуючи потребу суб’єктно орієнтованої педагогічної практики у побудові освітнього процесу на принципах використання різних методів та недостатнє теоретичне обґрунтування цього аспекту в науковій літературі, темою магістерського роботи обрано «Педагогічні умови формування уявлення про закон пропозиції на уроках основ економіки.

Ефективна економічна підготовка підростаючого покоління вимагає:

— високого рівня економічної компетенції керівників та педагогів закладів освіти, батьків;

— залучення молоді до суспільно корисної, продуктивної праці, яка супроводжується засвоєнням знань з економіки й організації виробництва, як у процесі самої праці, так і на уроках, факультативах, під час екскурсій і краєзнавчих пошуків;

— прищеплення учням (студентам) умінь раціонально вести домашнє господарство, економити матеріальні цінності й час;

— дотримання економії як у сфері матеріального виробництва, так і в сфері обслуговування.

Критеріями ефективності економічного виховання є висока економічна свідомість особистості, культура її економічного мислення та економічної поведінки, які реалізуються у знанні й розумінні економічних законів, закономірностей економічного буття суспільства, тенденцій їх розвитку, свідомому виборі сфери застосування себе як продуктивної сили з максимальною користю для себе і суспільства.

Головним механізмом економічного виховання школярів є безпосередня, доступна їм економічна діяльність. Залучення дітей до економічної діяльності і аналіз характеру їхньої праці створює особистий досвід розуміння економічних проблем, формує моральні якості й світоглядні економічні переконання.

Об'єкт дослідження – закон пропозиції як складова економічних знань учнів професійно – технічного училища.

Предмет дослідження – педагогічні умови формування уявлення про закон пропозиції.

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні й експериментальній перевірці педагогічних умов формування уявлення про закон пропозиції у процесі вивчення основ економіки у професійно – технічному училищі.

Відповідно до мети було визначено такі завдання дослідження:

1. На основі аналізу економічної та науково-педагогічної літератури з’ясувати сутність поняття закону пропозиції.

2. Розробити та обгрунтувати економічні задачі, практичні та лабораторні роботи.

3. Обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови формування уявлень про закон пропозиціїв процесі вивчення основ економіки у професійно – технічному училищі.

Експериментальна база дослідження: джерелознавчу базу дослідження складала психолого-педагогічна література, наукові статті, навчальні та методичні посібники, навчально-програмні документи. Вирішення поставлених завдань здійснювалось поетапно.

На першому етапі було проведено аналіз психолого – педагогічної та науково – методичної літератури з питань економічної підготовки та педагогічних умов формування нових уявлень в учнів, розроблялась методика дослідження, формувались завдання, визначались предмет і об'єкт дослідження, обирались методи дослідження.

На другому етапі здійснювався творчо – пошуковий експеримент, під час якого ми займались добором методів, прийомів та засобів для проведення дослідження і розробкою технології навчання учнів основ економіки.

На третьому етапі проводився експеримент з перевірки ефективності розробленої технології навчання (методів, прийомів, засобів), систематизувалися, порівнювалися та узагальнювалися результати, отримані в процесі дослідно – експериментальної роботи, формулювались загальні висновки дослідження.

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження:

На основі аналізу теоретичних джерел розроблено модель формування уявлень про закон пропозиціі в процесі вивчення основ економіки, основними блоками якої є цільовий, змістово – процесуальний та критеріально – рівневий.

Цільовий блок забезпечує спрямованість досліджуваного процесу, визначення стратегічних і тактичних цілей, очікуваних результатів.

Змістово – процесуальний блок моделі представлений сукупністю педагогічних умов, спрямованих на розвиток базових знань про закон пропозиції та його структурних компонентів, ділові ігри, розв'язування економічних задач, лабораторно-практичні роботи.

Критеріально – рівневий блок моделі містить у собі систему критеріїв (мотиваційно-ціннісний, інформаційно-змістовий, гностично-креативний, оцінювально-корекційний), що забезпечують можливість визначити рівні сформованості уявлень про ринковий механізм студентів професійно-технічних училищ:

- обгрунтовано послідовність реалізації педагогічних умов формування уявлень про закон пропозиції, яка передбачає діагностичне цілепокладання, визначення змісту навчального матеріалу і контрольних завдань, поетапну послідовність дій педагога щодо використання відповідних методів, форм і прийомів навчання, оцінки і корекції; забезпечує можливість цілеспрямовано впливати на мотиваційну, пізнавальну й емоційно-вольову сфери особистості студентів;

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у створенні формування уявлень про закон пропозиції, розробці завдань, використання яких дасть змогу підвищити рівень знань з теми; конкретизації форм і методів економічної діяльності, розробці методичних рекомендацій щодо вивчення теми.

Результати дослідно-експериментальної роботи і методичні рекомендації з формування уявлень про закон пропозиції можуть бути використані в процесі написання посібників, підручників, методичних матеріалів з педагогічних і спеціальних дисциплін, в системі методичної роботи школи і післядипломної освіти вчителів.

Актуально про педагогіку:

Малювання квачиком, зубною щіткою, сухим пензлем
Знайомлячи дітей з даною технікою, пояснюю, що квачиком малюємо так само, як і звичайним пензликом. Спочатку добре змочуємо його у воді, набираємо фарби і малюємо осінній листопад, переходячи в кольорі від темного до світлого відтінку. Або розміщуємо орнамент на українському рушничку та диво-писанц ...

Комунікативний метод навчання іноземних мов
Основною метою навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах є розвиток можливостей учнів використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Саме школа повинна підготувати учнів до спілкування в реальних життєвих ситуаціях, навчити їх здобу ...

Найпростіші тригонометричні рівняння
Рівняння називаються тригонометричними, якщо невідома величина знаходиться під знаком тригонометричних функцій. Найпростішими тригонометричними рівняннями називаються рівняння Розв’язати найпростіше тригонометричне рівняння - означає знайти множину всіх кутів, що мають дане значення тригонометрично ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com