Загальна методика викладання тем "Підцарство Одноклітинні або Найпростіші", "Підцарство багатоклітинні тварини. Губки. Кишковопорожнинні", "Черви"

Статті і корисна інформація » Загальна методика викладання тем "Підцарство Одноклітинні або Найпростіші", "Підцарство багатоклітинні тварини. Губки. Кишковопорожнинні", "Черви"

На сьогодні в системі освіти відбувається перехід до 12-річного терміну навчання за новими базовими навчальними планами й стандартами, до профільного навчання в старшій школі; включення в загальноосвітній процес дистанційних форм навчання; використання електронних підручників та Інтернет-ресурсів. За цих умов істотно змінюється функція, форма організації уроку.

Набагато важливіше, хоча значно важче навчити дитину, ніж просто розповісти, звично „відчитати” урок, хай навіть багатий і цікавий. Швидко викласти учням те, що вони повинні знати – це означає: вони ще швидше його забудуть. Мозок – не відеомагнітофон, щоб автоматично записувати. Радше його можна порівняти з комп’ютером. Щоб він працював, його треба ввімкнути – ввімкнути в процес навчання розум і відчуття дитини. Інтерактивну технологію розраховано на слух, пам’ять, зір, активність і енергію учня. А це значно багатший арсенал, ніж за пасивного навчання з монологом учителя на 45 хвилин.

Пригадаймо слова відомого китайського філософа Конфуція:

“Те, що я чув, я забуваю.

Те, що я бачу, я пам’ятаю.

Те, що я роблю, я розумію.”

Досі школа була зорієнтована дати більше інформації дитині. Час диктує потребу в іншому. Навіть у вузькій галузі неможливо одній людині знати все. Для цього є довідники, комп’ютери з великими обсягами пам’яті. Учня треба навчити розуміти суть речей, аналізувати інформацію, вміти її шукати і застосовувати. Всім цим озброюють інтерактивні технології.

Інтерактивна технологія – жива нитка, що пов’язує вчителя з кожним учнем і учнів між собою. Таке нововведення – не данина молоді й не самоціль. Це лише простий і надійний спосіб створити атмосферу активної праці, творчості і співробітництва, взаєморозуміння в класі.

Біологія як предмет природничого циклу має на меті формувати цілісний світогляд, екологічний спосіб мислення, здоровий спосіб життя. Тому дуже важливо розглядати шкільну біологію як компонент у загальній системі освіти та забезпечувати на уроках цього предмета реалізацію цілей загальної середньої освіти.

Урок був і залишається основним елементом навчального процесу, але в системі особистісно-розвиваючого навчання суттєво змінюється режисура уроку.

Зодчий будує храми та палаци. Композитор пише музичні твори, художник – картини… А вчитель, якщо він не «урокодатель», а творець, створює урок як твір педагогічної майстерності, створює його для дітей й разом із дітьми.

Основним завданням нині є модернізація освіти. Здатність сприймати зміни і творити їх – це найважливіша характеристика способу життя людини у ХХІ столітті. Освіта має набути інноваційного характеру, тобто постійно змінюватися, доповнюватися, удосконалюючи вміння і навички. Адже знання, які здобуває учень, мають велике значення, і це не єдиний критерій. Поряд із цим існує потреба розвитку здатності учня до самостійного засвоєння знань: навчати вчитися, формувати уміння так чи інакше здобуті знання застосовувати у практичній діяльності. Сприяє досягненню поставлених завдань зміна стосунків між вчителем та учнем.

Кожний учитель вважає свій предмет найважливішим і вимагає ґрунтовної підготовки від учнів. Тепер ми оцінюємо учнів за результатами опанування ними конкретної теми. Якщо врахувати кількість тем з усіх предметів, скільки учню доводиться складати тематичних оцінювань за навчальний рік? Диктанти, перекази, письмові контрольні роботи, усні заліки, міні-іспити, тестування – усі ці форми перевірки вчителі використовують для тематичного оцінювання. І це правильно, не треба від них відмовлятися. Як зацікавити учня, запалити в ньому вогник творчості, бажання отримувати задоволення від підсумкового оцінювання, а не змушувати його «просидіти» цей урок або взагалі не з’явитися на нього? Я вважаю, що під час проведення тематичного оцінювання, особливо коли тема містить великий обсяг теоретичного матеріалу, потрібно використовувати елементи гри, змінювати форми роботи, щоб дати можливість кожному учню виявити себе, показати свої здібності та вміння.

Тема педагогічних інновацій надзвичайно актуальна і об’єктивно обумовлена. Світ ідей змінювається швидше, ніж покоління людей. Завдання освітян – створити атмосферу суспільного прийняття інновацій. Національна доктрина розвитку освіти України передбачає поступовий перехід від репродуктивної, авторитарної освіти до освіти інноваційного, гуманістичного типу.

Уже минув той час, коли експериментували в усіх напрямках, копіювали чужі технології та запроваджували їх без наукової експертизи й апробації. Зараз будь яка інновація стала сприйматися стриманно. Ми починаємо не тільки зважувати нові ідеї та концепції, а й аналізувати, систематизувати їх , співвідносити із власним педагогічним досвідом.

Актуальність даного дослідження полягає в: розкритті загальної методики викладання зоології, а також окремих тем “Підцарство Одноклітинні або Найпростіші”, “Підцарство багатоклітинні тварини. Губки. Кишковопорожнинні.”, “Черви.”; підбору та розробці, на основі теоретичного матеріалу із методики викладання зоології, уроків з вище навединих тем та можливість використовувати їх на практиці.

Мета нашого дослідження : розкрити загальні закономірності методики викладання тем “Підцарство Одноклітинні або Найпростіші”, “Підцарство багатоклітинні тварини. Губки. Кишковопорожнинні.”, “Черви.” з урахуванням загальновідомих дидактичних принципів. А саме: єдність навчання і виховання, науковість і доступність, систематичність і послідовність.

Завдання:

Розкрити загальні положення методики навчання біології.

Дослідити закономірності методики навчання зоології з тем “Підцарство Одноклітинні або Найпростіші”, “Підцарство багатоклітинні тварини. Губки. Кишковопорожнинні.”, “Черви.”

Описати методичні розробки уроків з тем “Підцарство Одноклітинні або Найпростіші”, “Підцарство багатоклітинні тварини. Губки. Кишковопорожнинні.”, “Черви.”

Обгрунтувати необхідність використання різних форм проведення уроку при вивченні одних і тих же тем.

Об’єкт дослідження: Загальна та спеціальна методики викладання курсу “Біологія” (8 клас).

Предмет дослідження: Методика викладання тем “Підцарство Одноклітинні або Найпростіші”, “Підцарство багатоклітинні тварини. Губки. Кишковопорожнинні”, “Черви”

Одним із вирішальних факторів у здійсненні завдань освіти є зміст навчальних предметів, приведений у відповідність до сучасного рівня розвитку науки і технічного прогресу. Серед шкільних предметів важлива роль у навчанні і вихованні учнів належить курсу біології і його складовій частині − зоології, вивчення якого озброює учнів знаннями про закономірності життя і розвитку тваринного світу. Курс зоології − важливий фундамент для формування в учнів наукової картини світу.

Шкільний курс зоології як навчальний предмет включає елементарні відомості з різних галузей зоологічних наук (морфології, фізіології, ембріології, систематики, філогенії, зоогеографії та ін.). У програмі відбито зв'язок зоології з практикою. Важливим напрямом зв’язку біології з практикою є біоніка, яка поєднує біологію, математику, фізику, хімію і техніку. Біоніка вивчає конструкції живої природи і наслідуючи їх, створює штучні й надійні прилади для практичного використання в сучасній техніці.

Програмою передбачено докладне вивчення зовнішньої і внутрішньої будови деяких найтиповіших з біологічного погляду видів тварин, представників великих систематичних груп (типів, класів). Будову тварин та їх органів вивчають одночасно з вивченням їх життєвих функцій, тобто навчальний матеріал з анатомії і фізіології розглядається в тісному взаємозв’язку, на основі єдності форми та функцій.

Також шкільний курс зоології містить достатній матеріал, щоб ознайомити учнів із здатністю тварин сприймати сигнали із зовнішнього середовища і відповідно реагувати на них, а також матеріал для пояснення причин поведінки різних тварин.

Екологічний матеріал − невід’ємна частина кожної теми з курсу зоології. Ознайомлення з екологією тварин має велике пізнавальне значення, особливо для розуміння взаємозв’язку організму і середовища. Вивчення екології тварин у нерозривному зв’язку з іншими галузями зоології допоможе учням зрозуміти, що процеси обміну речовин відбуваються в організмі у певних умовах зовнішнього середовища.

Як ми вже зазначали зміст курсу зоології включає в себе доволі багато матеріалу із різних галузей наук. Проблема постає в іншому, як найкраще подати весь цей доволі великий за обсягом матеріал на уроках. Адже відомості з різних наук, які пов’язані так чи інакше із зоологією є досить важливими. Саме вони створюють цілісне уявлення дітей про природу.

Актуально про педагогіку:

Фактори, що впливають на ефективність практичної підготовки молодших спеціалістів-аграрників
Процес набуття людиною професійних знань, умінь і навичок не переривається протягом усього життя, він є багатоаспектним та різнобічним. Практична підготовка майбутнього фахівця-аграрника здійснюється під впливом різних факторів та умов. У даному разі доцільним є визначення методичних значень понять ...

Естетичне виховання підлітків, як складова частина виховного процесу
Важливою складовою всебічного гармонійного розвитку особистості є естетичне виховання. Естетичне виховання — складова частина виховного процесу, безпосередньо спрямована на формування здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси в усіх сферах діяльності людини. Методологічною зас ...

Використання комп’ютера як багатофункціонального технічного засобу
На даний час у навчально-виховний процес школи поступово, але впевнено вплітаються новітні інформаційні технології. На зміну старим методикам приходять сучасні, розвивальні, що планують окрім звичайного навчання всебічний розвиток особистості. Сучасний учитель має бути ознайомлений з багатством зас ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com