Екологічне виховання школярів у позакласній роботі з біології. Розділ рослини

Статті і корисна інформація » Екологічне виховання школярів у позакласній роботі з біології. Розділ рослини

Тема екологічного виховання в наш час дуже актуальна. Це пов’язано з тим, що у своїх стосунках з природою людина дійшла крайньої межі, коли головним питанням стало не просто забруднення і знищення природи, а, навіть можливість подальшого існування людської цивілізації.

Навколишнє середовище знаходиться в кризовому положенні, що пов’язано з надмірним антропогенним втручанням, що веде за собою порушення природної рівноваги, загибель природних об’єктів, а саме флори і фауни, забруднення життєво важливих систем (атмосфери, гідросфери, літосфери, біосфери). Сьогодні екологічна криза із локальної набула глобального характеру.

Людство є частиною природи і його доля на пряму пов’язана зі станом довкілля. Утім людина у своєму розвитку часто забуває про це: вона творить науку і техніку, не передбачаючи можливих наслідків. Науково-технічний прогрес почав працювати проти нас – шкідливі викиди промисловості, сільського господарства, транспорту спричиняють зменшення чисельності лісів на планеті, опустелювання земель, глобальне потепління, забруднення навколишнього середовища. Розвиток промисловості та нових технологій призвів до збільшення смертності населення.

В Україні питання забруднення навколишнього середовища і його охорони набули ще більшого значення після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Її наслідки згубні для життя і здоров’я українців. Незважаючи на те, що в Україні прийнято понад 100 природоохоронних законів, указів та угод. Ситуація в природі не змінилась на краще. За даними ООН, сьогодні Україна знаходиться на 92 місці по рівню соціально-економічного розвитку. І це становище має важливий вплив на природоохоронну діяльність в державі.

Але головну причину скрутного екологічного становища, насамперед, необхідно шукати в суспільстві загалом і в кожній окремій людині. Це пов’язано із загальним падінням рівня культури населення і її важливої складової – екологічної культури. Таке явище пов’язано із незнанням або ігноруванням законів природи, егоїстичним, споживацьким ставленням до природних ресурсів. Людиною править спрага наживи, егоїзм, та інші негативні якості. Не слід забувати, що від рівня нашої екологічної свідомості і культури залежить майбутнє нашої планети.

У покращенні екологічного становища значна роль належить загальноосвітній школі, так як через школу проходить все суспільство, а екологічна освіти і виховання - це підсистема всієї системи освіти.

У школах природоохоронне виховання учнів здійснюється в різних напрямках: уроках, в позакласній роботі: заняття гуртків, під час проведення екскурсій, у процесі суспільно корисної праці, різних масових заходів тощо. Часто учні вступають пропагандистами природоохоронних знань серед своїх товаришів, місцевого населення, беруть участь в озелененні, доглядають лісопарки та ліси, охороняють рідкісні рослини і тварин, береги водойм.

Успіху природоохоронної освіти сприяє й дослідницька робота учнів, під час якої вони розширюють свій екологічний світогляд, оволодівають методами дослідження природи, нагромаджують певний досвід у справі охорони природи. Серед учнів поширені цікаві форми екологічного виховання : екологічні експедиції, екологічна агітбригада, екологічна стежка, рейди екологічних загонів.

Екологічна освіта учнів нині реалізується й позашкільними освітньо виховними закладами різних типів, іншими закладами освіти як центрами позашкільної роботи в позаурочний час.

Проте не всі учні до кінця усвідомлюють цінність і глобальність проблем охорони природи, їх соціально-економічний, політичний, морально-етичний, естетичний, правовий, ідеологічний аспекти. Як правило, питання охорони природи розглядається учнями відірвано від складних наукових, природно-соціальних явищ, зокрема, таких, як закони функціонування природних систем на різних рівнях їх організації і задоволення потреб суспільства відповідно до дії цих законів.

Формування в учнів відповідального відношення до природи - важкий педагогічний процес. В умовах загальноосвітньої школи він направлений не тільки на оволодіння знаннями і навичками, але і на розвиток мислення, логіки, волі підлітка, їх діяльності по захисту, догляду і поліпшенню природного середовища.

Вирішити всі ці задачі можливо лише шляхом органічного єднання класної і позакласної роботи.

Позакласне виховання в галузі навколишнього середовища, на думку більшості фахівців, має широкі можливості, створюючи передумови для розвитку соціальної активності школярів, їхньої самостійності, усвідомлення природи як системи цінностей, розвиваючи здатність до моральних оцінок як індивідуального так і суспільного ставлення до навколишнього середовища.

Проблемі екологічного виховання в позакласній роботі присвячено ряд робіт видатних біологів-методистів: І.Т. Суравєгіна, A.M. Захлєбний, Н.С. Дєжнікова, І.Д. Звєрєв, Н.М. Верзілін, Б.В. Всесвятский; вчителі та викладачі О.В. Прохоренко, А.С. Волкова, М.М. Листопад, А.О. Боренко, О.О. Любчак, Т.В. Збаржевська та інші.

Але слід відмітити, що за останні десять років інтерес до позакласної роботи знизився. Таким чином, необхідність екологічної освіти й виховання в позакласній роботі не викликає ніякого сумніву. Тому ми й вирішили зайнятись цією проблемою.

Об’єктом дослідження даної роботи є цілеспрямований процес екологічного виховання учнівської молоді у позакласній роботі, розділу Рослини.

Предмет дослідження –сутнісні аспекти екологічного виховання, його основні завдання та шляхи їх реалізації при вивченні біології.

Мета роботи – вивчити теоретичні основи екологічного виховання, його значення для формування майбутніх громадян нашої держави; надати характеристику головних напрямків виховання екологічної культури; дослідити процес екологічного виховання учнівської молоді у позакласній роботі, розділу Рослини.

Для виконання поставленої мети необхідно виконати такі завдання:

опрацювати педагогічну, психологічну, методичну літературу і періодичні видання з даної теми;

виявити педагогічні основи екологічного виховання в позакласній роботі;

сформулювати основні завдання, які поставлені перед вихованням екологічної культури в сучасних умовах екологічної кризи;

дати визначення основних засобів та шляхів реалізації екологічного виховання дітей та молоді;

експериментально дослідити процес екологічного виховання учнівської молоді у позакласній роботі, розділу Рослини.

Гіпотеза - добре поставлена позакласна робота має велике значення в навчально-виховній роботі. Вона дає змогу значно розширити, усвідомити і поглибити збуті на уроках знання, перетворити їх в стійкі переконання. Мають більше можливості для використання спостережень і експерименту - основних методів екологічної науки. Все це сприяє розвитку мислення учнів, спостережливості, вимушує замислитись над тим, що раніше проходило повз їхню увагу.

Методи дослідження – аналіз психо-педагогічної літератури та періодичних видань з даної теми, аналіз педагогічної документації та педагогічної діяльності різних вчених дослідників, спостереження, опитування, природний педагогічний експеримент, методи абстрагування і конкретизації, аналізу і синтезу, математичної статистики.

Наукова новизна дослідження заключається в постановці питання екологічного виховання учнів, шляхом застосування різноманітних форм та залучення їх до участі у акціях різного статусу.

Тема даної курсової роботи має важливе практичне значення для роботи майбутніх педагогів-вихователів. Вона забезпечує теоретичними знаннями з теорії виховання, що буде мати важливе значення в їх практичній діяльності.

Актуально про педагогіку:

Формування національної свідомості на уроках трудового навчання
Національне виховання розглядається на державному рівні як головний пріоритет та органічна складова освіти (Закон України "Про освіту"; "Про загальну середню освіту", Національна доктрина розвитку освіти, Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти). У Наці ...

Типи і структура уроків
Урок є складним поняттям навчального процесу. Як усі складні об'єкти, уроки можуть бути поділені на типи за різними ознаками. Проблема ця дуже складна і не вирішена остаточно ні у світовій, ні у вітчизняній дидактиці. Кількість класифікацій рахується сьогодні десятками. Із педагогів минулого найстр ...

Організація учбового процесу
У одного викладача могли разом вчитися люди самих різних віків, та і рівень підготовки міг сильно розрізнятися. Не існувало і твердого поняття про те, скільки повинен проучитися той або інший студент. Термін навчання міг змінитися в будь-яку сторону. Причинами могли бути як здібності конкретного ст ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.startpedahohika.com